Przetargi.pl
Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście - budowa oświetlenia w ul. Nadbrzeżnej:

Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8523471 , fax. 076 8523478
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Mickiewicza 2 2
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8523471, fax. 076 8523478
  REGON: 39027809000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.lca.pl (BIP)
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście - budowa oświetlenia w ul. Nadbrzeżnej:
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa oświetlenia w ul. Nadbrzeżnej: - montaż 11 kompletnych latarni, słupy w części przyziemnej zabezpieczyć elastomerem, oprawy ze źródłami światła typu LED, - ułożenie ok. 370mb. kabla YAKXS 4x35mm2, - demontaż części chodnika - przy pozostałej części chodnika o szerokości 1,5m należy zabudować nowe obrzeże Dokłady opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i STWiOR
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdm.lca.pl (BIP)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach