Przetargi.pl
BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. KAMIENNEJ I UL. DRUKARSKIEJ WE WROCŁAWIU WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 53-633 Wrocław, ul. Długa 49
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3559076 , fax. 0-71 3734906, 3550866
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  ul. Długa 49 49
  53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3559076, fax. 0-71 3734906, 3550866
  REGON: 00015014200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. KAMIENNEJ I UL. DRUKARSKIEJ WE WROCŁAWIU WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kamiennej i ul. Drukarskiej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. 2.Zakres przedmiotu zamówienia: 2.1.Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej: a)projekty wykonawcze dla branż: -część elektryczna wraz z programami sygnalizacji, -część drogowa, -organizacja ruchu zastępczego (wyniesienie, utrzymanie i demontaż) z uwzględnieniem odzysku materiałów i konserwacji oznakowania, -organizacja ruchu docelowego, b)opracowania inne: -zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej (w miarę potrzeb), -uzupełniające pomiary geodezyjne, -specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, -organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy oraz terenu na składowanie materiałów wraz z zasilaniem, c)uzyskanie niezbędnych materiałów, uzgodnień, opinii i decyzji do realizacji zamówienia. 2.2.Opracowanie harmonogramu rzeczowego w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego. 2.3.Pełnienie nadzoru autorskiego (w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji). 2.4.Realizacja zadania w oparciu o przygotowaną i uzgodnioną dokumentację zgodnie z pkt 2.1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332946
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7800 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdium.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach