Przetargi.pl
Dostawa paliwa do pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Wodna 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48 87 555 54 10 , fax. +48 87 555 54 11
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Wodna 4 4
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 87 555 54 10, fax. +48 87 555 54 11
  REGON: 28047019000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuokspytkowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa do pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń Spółki w ilości szacunkowej: a) Oleju napędowego w ilości do 34 125 litrów b) Benzyny w ilości do 40 litrów c) Gazu w ilości 500 sztuk 11 kg butli   Termin wykonania przedmiotu zamówienia ubiega z końcem 28.02.2014 roku lub wcześniej gdy wyczerpie się określona umową ilość lub wartość przedmiotu zamówienia.   Szczegółowe terminy, oraz ilości zamawianego paliwa Zamawiający będzie zgłaszał Dostawcy telefonicznie lub faxem w dni robocze w godz. 8.00-15.00. Realizacja każdej dostawy będzie odbywać się w ciągu maksymalnie 2 dni liczonych od momentu złożenia zamówienia (bez wliczania sobót, niedziel oraz świąt).   Dostawca zobowiązany jest uprzedzić przedstawiciela Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii towaru. Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy odbywały się w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.   Osoby odpowiedzialne za wykonywanie umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy będą szczegółowo wpisane do umowy z podaniem ich danych kontaktowych.   Wykonawca powinien dostarczać paliwo zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów regulujących sposób transportowania paliw.   Dostarczone przez Wykonawcę paliwo musi być spełniać wymagania jakościowe określone w przepisach prawa oraz co najmniej parametry jakościowe zgodne z Polską Normą PN-EN 590.   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego paliwa i jest zobowiązany do przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonego przez producenta paliwa lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku polskim. Świadectwo winno być powiązane z dowodem dostawy lub wydania, poprzez umieszczenia na nim numeru i daty dostawy lub wydania.   Miejscem dostawy paliwa będzie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko - mazurskie, powiat giżycki, gmina giżycko.   Zaznacza się, że Zamawiający posiada stację oleju napędowego o pojemności 2500 litrów, do której będzie dostarczany przedmiot zamówienia. Benzyna będzie tankowana do zbiorników pojazdów Spółki. Gaz będzie dostarczany w butlach o pojemności 11 kg.   Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy i zagwarantować realizację jednorazowej dostawy oleju napędowego w ilości ok 1000 litrów w zależności od bieżącego. zapotrzebowania.   W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego paliwa, Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonych badań okaże się, że dostarczone paliwo nie spełnia wymaganych parametrów, Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy jego wymiany na własny koszt zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego w ciągu 24 godzin od zawiadomienia. Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowane paliwo, niespełniające wymagań jakościowych, spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie. W przypadku nie wymienienia paliwa niespełniającego wymaganych parametrów w ciągu 24 godzin od zawiadomienia lub też w przypadku dwukrotnego dostarczenia paliwa nie spełniającego wymaganych parametrów Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, a kosztem badań obciążyć Wykonawcę.   Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z transportem i rozładunkiem przedmiotu zamówienia.   Realizacja zamówienia musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi warunków technicznych i p.poż.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający na mocy posiadanych uprawnień (art. 45 ust. 1 u.p.z.p) nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuokspytkowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach