Przetargi.pl
Dostawa materiałów szewnych.

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6427357 , fax. 089 6469250
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna
  ul. Władysława Jagiełły 1 1
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6427357, fax. 089 6469250
  REGON: 51139872500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-ostroda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów szewnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie przez Dostawcę do siedziby Zamawiającego materiałów szewnych do apteki szpitalnej według ilości i asortymentu określonego w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety: Pakiet nr 1: Materiały szewne nr 1 Pakiet nr 2: Materiały szewne nr 2 Pakiet nr 3: Materiały szewne nr 3 Pakiet nr 4: Materiały szewne nr 4 Pakiet nr 5: Materiały szewne nr 5 Pakiet nr 6: Materiały szewne nr 6 Pakiet nr 7: Siatki do przepukliny Pakiet nr 8: Klipsy tytanowe Pakiet nr 9: System do pozyskiwania czynników wzrostu Pakiet nr 10: Narzędzia do endoskopii Dla pakietów nr 1-10 oferty należy składać na całe pakiety. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietów (tj. na poszczególne pozycje).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Dostawców wniesienia wadium. Wadium za całość zamówienia wynosi 4 650,00 PLN (słownie: cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) natomiast w poszczególnych pakietach: Pakiet Nr 1 - 1700,00 PLN (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100) Pakiet Nr 2 - 421,00 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia jeden złotych 00/100) Pakiet Nr 3 - 111,00 PLN (słownie: sto jedenaście złotych 00/100) Pakiet Nr 4 - 202,00 PLN (słownie: dwieście dwa złote 00/100) Pakiet Nr 5 - 680,00 PLN (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100) Pakiet Nr 6 - 15,00 PLN (słownie: piętnaście złotych 00/100) Pakiet Nr 7 - 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100) Pakiet Nr 8 - 226,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia sześć złotych 00/100) Pakiet Nr 9 - 720,00 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia złotych 00/100) Pakiet Nr 10 - 175,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-ostroda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach