Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i oleju opałowego do celów ogrzewania w Nadleśnictwie Ustka w 2016 roku.

Nadleśnictwo Ustka ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, ul. Słupska 25
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8144009
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Ustka
  ul. Słupska 25 25
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 059 8144009
  REGON: 77052827100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_ustka/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i oleju opałowego do celów ogrzewania w Nadleśnictwie Ustka w 2016 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych, poprzez tankowanie samochodów, zaopatrzenie w paliwo maszyn do pielęgnacji trawników będących w dyspozycji Zamawiającego, oraz płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych. LP Rodzaj paliwa Jednostka miary Ilość 1 Benzyna bezołowiowa PB95 Litr 6800 2 Olej napędowy Litr 4000 3 Płyn do szyb sam. letni Litr 50 4 Płyn do szyb sam. zimowy Litr 50 Powyższa tabela dotyczy potrzeb w skali 1 roku. Oferowane paliwa płynne oraz płyny muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna, w zależności od potrzeb Zamawiającego oleju opałowego ekoterm w ilości max. 92 000 litry (wskazana ilość litrów dotyczy potrzeb na olej opałowy na 1 rok ).W ilości tej mieści się dostawa oleju opałowego w ilości - 80 000 litrów, do Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego LEŚNIK w Orzechowie Morskim oraz dostawa oleju opałowego w ilości 12 000 litrów do siedziby Nadleśnictwa Ustka, ul. Słupska 25 w Ustce. Dostawa samochodem o pojemności do 9 000 litrów. Oferowane oleje opałowe muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zadanie nr 1 - 1 200,00 zł zadanie nr 2 - 2 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_ustka/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach