Przetargi.pl
Przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotyczącej strefy aktywności gospodarczej w obszarze Jezior Wdzydzkich obejmującą podstrefę na terenie Gminy Kościerzyna.

Gmina Kościerzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6865980 , fax. 058 6865983
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kościerzyna
  ul. Strzelecka 9 9
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 058 6865980, fax. 058 6865983
  REGON: 19167518400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.koscierzyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotyczącej strefy aktywności gospodarczej w obszarze Jezior Wdzydzkich obejmującą podstrefę na terenie Gminy Kościerzyna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej pod roboczą nazwą: Przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotyczącej strefy aktywności w obszarze Jezior Wdzydzkich obejmującą podstrefę na terenie Gminy Kościerzyna - Budowa ogólnodostępnej przystani jachtowej na jeziorze Jelenie we Wdzydzach oraz alei spacerowej do Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz wymagania techniczne i jakościowe zostały przedstawione w Załączniku nr 1A do SIWZ. Zakres rzeczowy, przebieg alei zostały przedstawione w w postaci graficznej na mapce - załącznik nr 1B do SIWZ. Łączna, szacunkowa długość alei: około 2,2 km. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.koscierzyna.pl/bip.aspx
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach