Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu na 2013 r

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 59-800 Lubań, ul. Podwale 7
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7222031 , fax. 75 7214388
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu
  ul. Podwale 7 7
  59-800 Lubań, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7222031, fax. 75 7214388
  REGON: 23082642000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://strazluban.internetdsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Straż Pożarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu na 2013 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu na 2013 r. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio: -benzyna bezołowiowa 95 w ilości do 4.000 litrów -olej napędowy w ilości do 20.000 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ilość stacji na terenie kraju obsługujących karty do rozliczeń bezgotówkowych
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strazluban.internetdsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach