Przetargi.pl
Usługi publikacji ogłoszeń prasowych

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 54-610 Wrocław, ul. Mińska 60
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 356 39 19 , fax. 71 357 90 97
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
  ul. Mińska 60 60
  54-610 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 356 39 19, fax. 71 357 90 97
  REGON: 01034470800664
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi publikacji ogłoszeń prasowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: a: usługi publikacji ogłoszeń prasowych w dziennikach: Część I - lokalnym i Część II ogólnopolskim. b: dostawa prasy, każdego dnia, w którym dziennik - gazeta jest wydawana. Wykonawca dostarczy 6 egzemplarzy gazety w dniu jej wydania, do godziny 9:00, na niżej wskazane adresy: Agencja Nieruchomości Rolnych OT we Wrocławiu 1 - ul. Mińska 60,54-610 Wrocław - dwa egzemplarze 2 - Ul. Kunickiego 6-8, 54-616 Wrocław - jeden egzemplarz 3 - Rakowice Wielkie 15, 59-600 Lwówek Śląski - jeden egzemplarz 4 - Ul. Kliczkowska 28, 58-100 Świdnica - jeden egzemplarz 5 - Ul. Jaworzyńska 199, 59-220 Legnica - jeden egzemplarz c: przyznanie nielimitowanego dostępu dla pracowników OT ANR we Wrocławiu do e- wydania (elektronicznej wersji) dziennika - gazety. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi: Część I - usługi publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej - obejmuje publikacje o których mowa w pkt. 3.2.a SIWZ w prasie o zasięgu lokalnym - to jest dostępnej we wszystkich z wymienionych powiatach: wrocławskim ziemskim i grodzkim, trzebnickim, milickim, wołowskim, średzkim strzelińskim, dzierżoniowskim, oławskim, górowskim i oleśnickim, ząbkowickim, kłodzkim, wałbrzyskim, świdnickim, głogowskim, polkowickim, lubińskim, legnickim grodzkim i ziemskim, jaworskim, złotoryjskim, zgorzeleckim, bolesławieckim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, kamiennogórskim; dostawę prasy o której mowa w pkt. 3.2.b oraz dostęp o którym mowa w pkt. 3.2.c SIWZ. Łączna powierzchnia ogłoszeń dla Części I nie przekroczy 385 000,00cm2. Część II - usługi publikacji ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej - obejmuje publikacje o których mowa w pkt. 3.2.a SIWZ w prasie o zasięgu ogólnopolskim, dostawę prasy o której mowa w pkt. 3.2.b oraz dostęp o którym mowa w pkt. 3.2.c SIWZ. Łączna powierzchnia ogłoszeń dla części I nie przekroczy 40 000,00 cm2. 3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 4. Zamawiający wymaga, aby ogłoszenia były publikowane w sposób opisany w załączniku nr 1 do SIWZ to jest według zapisów strony 35-38 Księgi Identyfikacji Wizualnej. 5. Ogłoszenia winny być przejrzyste i czytelne. 6. Zamawiający wymaga druku kolorowego. 7. Obowiązek publikowania wraz z nazwą i logiem dotyczy wszystkich ogłoszeń w tym również publikacji sprostowań (również sprostowań publikowanych na skutek błędu Wykonawcy). 8. Ogłoszenia winny być publikowane na stronach ogłoszeniowych, w dowolnie wybranym przez Zamawiającego dniu tygodnia w terminie do 2 dni roboczych dla ogłoszeń publikowanych w prasie lokalnej i do 4 dni roboczych dla ogłoszeń publikowanych w prasie ogólnopolskiej od zamówienia. Treść ogłoszenia będzie przesyłana do godziny 13:00. Tekst przesłany po godzinie 13:00 będzie traktowany jako zgłoszenie z dnia następnego. 9. Ogłoszenia będą przesyłane do Wykonawcy faxem lub pocztą e-mail. Zamawiający dopuszcza indywidualny odbiór ogłoszeń przez Wykonawcę w siedzibie zamawiającego. Wykonawca każdorazowo pisemnie lub elektronicznie potwierdzi odbiór ogłoszenia. Wykonawca po otrzymaniu zlecenia publikacji ogłoszenia prześle na skrzynkę pocztową elektroniczną pracownika zlecającego oraz skrzynkę pocztową elektroniczną pracownika Zamawiającego prowadzącego ewidencję ogłoszeń i monitoring finansowy nad realizacją umowy, wskazanego w umowie, potwierdzenie przyjęcia ogłoszenia do publikacji wraz z podaniem terminu publikacji, kosztów ogłoszenia oraz informacji o powierzchni publikowanego ogłoszenia w centymetrach kwadratowych. Publikacja ogłoszenia wymaga akceptacji projektu ogłoszenia przez Zamawiającego. 10. Każdorazową emisję ogłoszenia wykonawca potwierdzi, przesyłając elektroniczną wersję gazety w dniu publikacji ogłoszenia na elektroniczną skrzynkę pocztową pracownika zlecającego publikację. 11. Ogłoszenia winny być publikowane w dzienniku, który: - posiada dział ogłoszeniowy; - wymagane jest osiąganie przez zaoferowany tytuł średniego miesięcznego rozpowszechniania płatnego razem (wydanie drukowane i e- wydanie) na terenie wskazanym w pkt. 3.3 na poziomie: - Część I: nie niższym niż 20 000 egzemplarzy w okresie trzech następujących miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień 2012r.; - Część II nie niższym niż 100 000 egzemplarzy w okresie trzech następujących miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień 2012r.; - Dla którego wydawca przekazuje informacje o wysokości płatnego rozpowszechniania, nakładu i zwrotach do Związku Kontroli i Dystrybucji Prasy dla zaoferowanego tytułu,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Funkcjonalność wyrażona w średnim miesięcznym rozpowszechnianiu płatnym na terenie wskazanym w pkt. 3.3 SIWZ w okresie lipiec, sierpień, wrzesień 2012
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach