Przetargi.pl
Dostawy artykułów spożywczych

Zakład Karny Wołów ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, ul. Więzienna 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 37 58 100 wew. 604 , fax. 71 37 58 200
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny Wołów
  ul. Więzienna 6 6
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 71 37 58 100 wew. 604, fax. 71 37 58 200
  REGON: 00032058400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów spożywczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych w ilościach i asortymentach podanych wg Części I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, znak sprawy D/Kw-220/15/12
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zp.sw.gov.pl/Strony/zamowienia.aspx
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach