Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych mrożonych oraz ryb dla CRR KRUS GRANIT w Szklarskiej Porębie.

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "GRANIT" w Szklarskiej Porębie ogłasza przetarg

 • Adres: 58-580 Szklarska Poręba, ul. Kopernika 14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7173001 do 8 w. 3813 , fax. 075 7173117
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "GRANIT" w Szklarskiej Porębie
  ul. Kopernika 14 14
  58-580 Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7173001 do 8 w. 3813, fax. 075 7173117
  REGON: 02007359000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wwwgrrkrus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych mrożonych oraz ryb dla CRR KRUS GRANIT w Szklarskiej Porębie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych mrożonych oraz ryb dla CRR KRUS GRANIT w Szklarskiej Porębie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 152000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.crrkrus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach