Przetargi.pl
Dostawa zbiorników do dystrybucji oleju napędowego. Numer postępowania: PN-22/2012.

Stawy Milickie S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Milicz, Ruda Sułowska 20
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3847110 , fax. 71 3847110
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stawy Milickie S.A.
  Ruda Sułowska 20 20
  56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3847110, fax. 71 3847110
  REGON: 02146175600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zbiorników do dystrybucji oleju napędowego. Numer postępowania: PN-22/2012.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: 1) dostawy 5 polietylenowych dwupłaszczowych zbiorników do dystrybucji oleju napędowego na wewnętrzny użytek o objętości 5000 l każdy, obejmujących: a) dystrybutor z pompą elektryczną (230V) o wydajności nie mniejszej niż 42 l/min, automatyczny pistolet dystrybucyjny z wężem giętkim o długości nie mniejszej niż 4 metry, przepływomierz elektroniczny z dokładnością pomiarową do 0,5% oraz nieczuły na zakłócenia magnetyczne i elektromagnetyczne, zamykaną na klucz obudowę dystrybutora, system wskaźników i/lub czujników aktualnego poziomu oleju oraz zapełnienia zbiornika i przecieku pomiędzy płaszczami współpracujących z instalacją cysterny rozładunkowej, zawór odpowietrzający, uziemienie, możliwość rozbudowy o system rejestracji transakcji tankowania, b) transport, montaż, szkolenie i kalibrację przepływomierza, c) gwarancję producenta na zbiornik 10 lat oraz 2 lata na osprzęt, d) dokumentację techniczno - ruchową w języku polskim obejmująca m.in.: certyfikaty jakości, opinie p.poż., ochrony środowiska, zaświadczenie o wykonanej próbie szczelności płaszczy zbiornika zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 446000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawymilickie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach