Przetargi.pl
dostawa odczynników oraz materiałów bakteriologicznych wraz z dzierżawą sprzętu i aparatury medycznej

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Gen.Józefa Bema 5-6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 8401 738 , fax. 76 8401 740
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  ul. Gen.Józefa Bema 5-6
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 76 8401 738, fax. 76 8401 740
  REGON: 02153778400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rcz.lubin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa odczynników oraz materiałów bakteriologicznych wraz z dzierżawą sprzętu i aparatury medycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników oraz materiałów bakteriologicznych wraz z dzierżawą sprzętu i aparatury medycznej. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w : a)Załączniku Nr 3 - Formularzu cenowym (specyfikacji ilościowo-asortymentowej). b)Załączniku Nr 3a - specyfikacji technicznej aparatu do Zadania Nr 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rcz.lubin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach