Przetargi.pl
UTRZYMANIE PLANT MIEJSKICH ORAZ 7 ZAPLECZY PRZYRYNKOWYCH NA TERENIE MIASTA BOLESŁAWIEC W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

Gmina Miejska Bolesławiec ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Rynek 41
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 6456400 , fax. 075 6456402
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Bolesławiec
  ul. Rynek 41 41
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 075 6456400, fax. 075 6456402
  REGON: 23082140500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.boleslawiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UTRZYMANIE PLANT MIEJSKICH ORAZ 7 ZAPLECZY PRZYRYNKOWYCH NA TERENIE MIASTA BOLESŁAWIEC W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  UTRZYMANIE TERENÓW PLANT MIEJSKICH PIELĘGNACJA KRZEWÓW LIŚCIASTYCH I PNĄCZY - 34 262 szt. Krzewy liściaste - 21 815 szt. Pnącza - 12 447 szt. PIELĘGNACJA KRZEWÓW ŻYWOPŁOTOWYCH LIŚCIASTYCH - 38 932 szt. PIELĘGNACJA DRZEW LIŚCIASTYCH NASADZONYCH W 2010 r. - 140 szt. PIELĘGNACJA DRZEW LIŚCIASTYCH POZOSTAŁYCH - 100 szt. PIELĘGNACJA DRZEW IGLASTYCH NOWONASADZONYCH - 25 szt. PIELĘGNACJA DRZEW IGLASTYCH POZOSTAŁYCH - 10 szt. PIELĘGNACJA KRZEWÓW IGLASTYCH - 3 602 szt. PIELĘGNACJA KWIETNIKÓW Z RÓŻ - 10 113 szt. PIELĘGNACJA KWIETNIKÓW JEDNOROCZNYCH - 1 950 szt. PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW TYPU PARKOWEGO - 6 296 m2 Wysokość trawy nie powinna przekraczać 10 cm, a po skoszeniu nie powinna przekraczać 6 cm. Uporządkowanie i zagospodarowanie odpadów zielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 z późna. zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 21.04.2006 r. Dz. U. Nr 75 poz. 527 w sprawie listy rodzaju odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącymi przedsiębiorstwami oraz dopuszczenia metod ich odzysku), w tym samym dniu, w którym nastąpiło skoszenie lub najpóźniej w następnym dniu roboczym. PIELĘGNACJA KWIETNIKÓW OBSADZONYCH BYLINAMI - 5 154 szt. UTRZYMANIE ZAPLECZY BUDYNKÓW WOKÓŁ ZABYTKOWEGO RYNKU MIASTA BOLESŁAWIEC Zestawienie powierzchni i zieleni dla 7 zapleczy : Tereny zielone (trawniki) - 7.744,45 m2 nawożenie i dosiewanie trawy oraz koszenie ośmiokrotne. Wysokość trawy nie powinna przekraczać 10 cm, a po skoszeniu nie powinna przekraczać 6 cm. Uporządkowanie i zagospodarowanie odpadów zielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 z późna. zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 21.04.2006 r. Dz. U. Nr 75 poz. 527 w sprawie listy rodzaju odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącymi przedsiębiorstwami oraz dopuszczenia metod ich odzysku), w tym samym dniu, w którym nastąpiło skoszenie lub najpóźniej w następnym dniu roboczym. Zieleń niska zimozielona - cis pospolity (Taxus media Hicksii) - 958 szt. - zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziałającymi i cięcia sanitarne . Drzewa ozdobne (platan kulisty + jodła koreańska) - 24 szt. - pielenie spulchnianie mis pod drzewami, zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziałającymi i cięcia sanitarne. Istniejące drzewa liściaste - 57 szt. zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziałającymi, cięcia sanitarne. Żywopłot (śnieguliczka) 50 mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=65568
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach