Przetargi.pl
wykonanie usług ochroniarskich i portierskich na terenie domów pomocy społecznej wchodzących w skład Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Miejskie Centrum Usług Socjalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 54-131 Wrocław, ul. Mączna 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3769950 , fax. 071 3769951
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Usług Socjalnych
  ul. Mączna 3 3
  54-131 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3769950, fax. 071 3769951
  REGON: 93268454000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie usług ochroniarskich i portierskich na terenie domów pomocy społecznej wchodzących w skład Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usług ochroniarskich i usług portierskich na terenie domów pomocy społecznej wchodzących w skład Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. 2. Miejsce wykonywania usług: 1) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3, dla osób w podeszłym wieku; 2) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej 66/68, dla osób przewlekle somatycznie chorych; 3) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25, dla osób przewlekle somatycznie chorych; 4) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8, dla osób psychicznie chorych. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.: 1) obsługę portierni, ochronę osób i mienia w sposób ciągły (całodobowo) przez wszystkie dni robocze, święta oraz ustawowo wolne od pracy w czasie trwania umowy, przez jednego pracownika na zmianie, wg ustalonego harmonogramu przez Wykonawcę; 2) stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych pozostających na wyposażeniu obiektów Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu; 3) monitorowanie obiektów oraz terenu wokół obiektów za pomocą systemu dozoru telewizyjnego oraz obchodu terenu; 4) kontrolę ruchu osobowego, prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej dotyczącej ruchu osobowego i materiałowego, prowadzenie ewidencji wydanych/odbieranych kluczy od pomieszczeń, prowadzenie rejestru codziennych raportów, obsługę centrali telefonicznej i łączenie rozmów telefonicznych, w okresie letnim i zimowym utrzymanie porządku i czystości wejścia do budynków; 5) podejmowanie działań w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych (napad, włamanie, pożar, powódź i awarie). 4. Szczegółowy opis zakresu usług portierskich i ochrony mienia oraz budynków mieszkalno administracyjnych Miejskiego centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zawierają załączniki Nr: 3a, 3b, 3c i 3d. 5. Pracownicy ochrony bezpośrednio podlegają wykonawcy i od niego otrzymują polecenia. 6. Zamawiający może wydawać pracownikom ochrony dyspozycję z pominięciem wykonawcy, jeżeli polecenia te mieszczą się w przedmiocie umowy, nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa w ochranianym obiekcie. DODATKOWE WYMAGANIE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 7. Zamawiający na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne, tj. osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwymi przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 8. Zamawiający zastrzega, że liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy wykonaniu zamówienia powinna wynosić co najmniej cztery osoby (tj. jedna osoba niepełnosprawna wykonująca usługę w każdym z domów pomocy społecznej). 9. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych przy realizacji zamówienia powinno trwać od rozpoczęcia terminu realizacji zamówienia do końca upływu terminu realizacji zamówienia, jednak w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę niepełnosprawną. 10. Sposób dokumentowania przez wykonawcę zatrudnienia osób niepełnosprawnych wykonujących usługę będącą przedmiotem zamówienia, odbywać się będzie poprzez ewidencjonowanie przez danego wykonawcę czasu pracy osób niepełnosprawnych ze wskazaniem czynności, które były wykonywane przez te osoby. 11. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy wykaz osób niepełnosprawnych wraz z orzeczeniem lekarskim tych osób, które będą brały udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 12. W trakcie realizacji umowy wykonawca obowiązany jest do comiesięcznego raportowania czasu pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy wykonaniu zamówienia. 13. Wykonawca na etapie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego (tj. Kierowników administracyjnych) będzie przedstawiał umowy o pracę, zlecenie itp. zawarte z osobami niepełnosprawnymi wykonującymi usługi dotyczące przedmiotowego postępowania oraz orzeczenia o niepełnosprawności tych osób. 14.W razie nie wywiązywania się z wymagań w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych o czym mowa wyżej, wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy. 15. W przypadku nie wywiązania się z wymagań dotyczących zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Zamawiającemu przysługuje także prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 16. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo uzyskanych danych osobowych dotyczących osób wykonujących przedmiot zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) pod rygorem sankcji określonych w tej ustawie. 17. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane uzyskane podczas realizacji przedmiotu umowy, w szczególności wszelkie informacje dotyczące danych mieszkańców i sytuacji życiowej mieszkańców. Termin wykonania zamówienia: Realizacja zamówienia: od dnia 01.01.2013 r. od godziny 0:00 do dnia 03.01.2014 r. do godziny 10:00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797710004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium 1.Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Pzp jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 03.12.2012 r. do godz. 11:00 . 3.Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 5. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PKO BP 28 1020 5226 0000 6802 0416 4653, do dnia 03.12.2012 r. do godz. 11:00 (jest to termin, do którego wadium powinno znajdować się na koncie zamawiającego). UWAGA: Zamawiający za datę wniesienia wadium uważa datę uznania wskazanego rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego w terminie j. w.). Za skuteczność operacji finansowo - bankowych odpowiada wykonawca. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym avista. Będzie one zwrócone wraz z ewentualnymi odsetkami po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy (art. 46 ust. 4 ustawy Pzp.). 8. Pozostałe formy wadium (gwarancje lub poręczenia), powinny być zdeponowane w kasie Zamawiającego do dnia 03.12.2012 r. do godz. 1100. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a ustawy Pzp. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawraciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mcus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną