Przetargi.pl
Wykonanie skanów elektronicznych (przeniesienie do obrazu rastrowego) dokumentów znajdujących się w archiwach podręcznych Starostwa Powiatowego w Lubinie do formy elektronicznej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz importem bazy danych i jej integracją z systemem elektronicznego obiegu dokumentów PROTON

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Jana Kilińskiego 12b
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 746 71 13 , fax. 76 746 71 13
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Jana Kilińskiego 12b 12b
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 76 746 71 13, fax. 76 746 71 13
  REGON: 39068123600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.sp-lubin.dolnyslask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie skanów elektronicznych (przeniesienie do obrazu rastrowego) dokumentów znajdujących się w archiwach podręcznych Starostwa Powiatowego w Lubinie do formy elektronicznej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz importem bazy danych i jej integracją z systemem elektronicznego obiegu dokumentów PROTON
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: a) wykonanie digitalizacji dokumentów znajdujących się w archiwum podręcznym Starostwa Powiatowego w Lubinie zgodnie z wymaganiami i w ilości stron w przeliczeniu do formatu A4 jak podano w załączniku Nr 1 do projektu /wzoru/ umowy tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, b) dostawę i instalację w siedzibie Zamawiającego dedykowanego serwera dla oprogramowania Archiwum Elektronicznego spełniającego wymagania i parametry określone w załączniku Nr 5 do projektu /wzoru/ umowy tj. minimalne wymagania dedykowanego serwera dla elektronicznego archiwum, c) dostawę bezterminowej licencji na oprogramowanie służące do obsługi Archiwum Elektronicznego (AE) dla nieograniczonej ilości użytkowników spełniające wymagania i posiadające funkcje określone w załączniku Nr 6 do projektu /wzoru/ umowy tj. funkcje wymagane dla systemu elektronicznego archiwum, d) integrację dostarczonego oprogramowania do obsługi archiwum (AE) z posiadanym przez Zamawiającego Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów PROTON, e) wykonanie migracji zdigitalizowanych zbiorów do dostarczonego systemu archiwum elektronicznego (AE). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania w zakresie realizacji zamówienia zawiera projekt /wzór/ umowy stanowiący załącznik Nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 729100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium w kwocie 20 000,00 PLN /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.sp-lubin.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach