Przetargi.pl
Dostawa pelletu wraz z jego rozładunkiem do zbiornika magazynowego do Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych nr 2 w Ludowie Polskim

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ludowie Polskim ogłasza przetarg

 • Adres: 57-100 Ludów Polski, Ludów Polski 16
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 39 20 373 , fax. 0-71 39 20 373
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ludowie Polskim
  Ludów Polski 16 16
  57-100 Ludów Polski, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 39 20 373, fax. 0-71 39 20 373
  REGON: 91412155980000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zsplp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna powiatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pelletu wraz z jego rozładunkiem do zbiornika magazynowego do Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych nr 2 w Ludowie Polskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pelletu wraz z jego rozładunkiem do zbiornika magazynowego do Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych nr 2, w Ludowie Polskim. Pellet musi charakteryzować się następującymi parametrami: -wartość opałowa nie niższa niż 18 000 kJ/kg, -wilgotność nie większa niż 10 % -zawartość popiołu nie większa niż 1,5% -zawartości siarki nie większa niż 0,08 % , -gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm?, -długość od 10 mm do 30 mm, -średnica od 6mm do 8 mm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091114004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu nie jest obowiązany wnieść wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zsplp.pl - zakładka przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach