Przetargi.pl
usługi w zakresie zapewnienia porządku i czystości w budynkach biurowych i na terenach zewnętrznych wokół budynków biurowych TBS Wrocław Sp. z o.o.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 51-148 Wrocław, ul. Przybyszewskiego 102/104
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3253338 , fax. 071 3252296
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
  ul. Przybyszewskiego 102/104
  51-148 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3253338, fax. 071 3252296
  REGON: 93193462100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs-wroclaw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi w zakresie zapewnienia porządku i czystości w budynkach biurowych i na terenach zewnętrznych wokół budynków biurowych TBS Wrocław Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: 1) usługi polegające na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń w budynkach biurowych i terenów zewnętrznych wokół budynków biurowych TBS Wrocław Sp. z o.o., zwane dalej usługą sprzątania, 2) usługi, objęte przedmiotem zamówienia, wykonywane będą we Wrocławiu, w budynkach biurowych i terenach zewnętrznych wokół budynków biurowych przy: ul. Stanisława Przybyszewskiego nr 102/104 oraz ul. Tylnej nr 14, 3) powierzchnia, na której wykonywane będą usługi objęte przedmiotem zamówienia, wynosi: a) wewnątrz budynku biurowego przy ul. Przybyszewskiego 102/104 wynosi: 565,52 m2, b) wewnątrz budynku biurowego przy ul. Tylnej 14 wynosi: 488,27 m2 c) terenu zewnętrznego wokół budynku przy ul. Przybyszewskiego 102/,104 wynosi: 1 231,33 m2, d) terenu zewnętrznego wokół budynku przy ul. Tylnej 14 wynosi: 883,33 m2, 4) ogółem powierzchnia wewnętrzna do sprzątania wynosi : 1053,79 m2, 5) ogółem powierzchnia zewnętrzna do sprzątania wynosi : 2114,66 m2, 6) szczegółowy wykaz powierzchni do sprzątania oraz zakres i częstotliwość tych prac określony został we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909192004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs-wroclaw.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach