Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych dla Gminy Gietrzwałd na 2016r.

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5241900 , fax. 089 5241925
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Olsztyńska 2 2
  11-036 Gietrzwałd, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5241900, fax. 089 5241925
  REGON: 00053827700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gietrzwald.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla Gminy Gietrzwałd na 2016r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa paliw płynnych dla Gminy Gietrzwałd na 2016r. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: sukcesywną dostawę paliwa płynnego poprzez tankowanie pojazdów będących własnością Zamawiającego oraz pojemników dostarczanych przez upoważnione osoby (paliwo z pojemników jest przeznaczone do sprzętu OSP). Dostawa ma być realizowana na terenie Gminy Gietrzwałd z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji. Zamawiający wymaga rozliczania każdego miesiąca dwiema fakturami (po 15 każdego miesiąca i po ostatnim dniu każdego miesiąca), wystawienie zbiorczych faktur VAT regulujących należności za faktycznie zakupione paliwo. Do każdej z faktur Wykonawca dołączy niżej wymienione informacje: a) data zakupu; b) rodzaj pobranego paliwa c) ilość pobranego paliwa d) numer rejestracyjny pojazdu (nie dotyczy paliwa tankowanego do pojemników) Zamawiający dostarczy wybranemu Wykonawcy wykaz pojazdów, które mogą być tankowane w ramach zamówienia oraz listę osób uprawnionych do tankowania. Wykazy będą uaktualniane w ramach potrzeb Zamawiającego, na jego pisemną prośbę. Zakup paliwa dostarczonego do pojazdów ZGK będzie rozliczany fakturami wystawianymi na ZGK. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacji paliw Wykonawcy z dnia zakupu pomniejszone o wskaźnik obniżki cen podany w ofercie. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów, a także nazwiska uprawnionych do tankowania kierowców Zamawiającego, zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Każdy z kierowców umieszczonych w wykazie będzie uprawniony do tankowania każdego z pojazdów wymienionych w wykazie. Wykaz będzie zawierał również informacje o osobach uprawnionych do tankowania dostarczanych pojemników. Rodzaj asortymentu: olej napędowy - 39 500 litrów, benzyna bezołowiowa E-95 - 2400 litrów. Podana wyżej ilość stanowi szacunkową potrzebę w skali 12 miesięcy do 31.12.2016r. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb. Dostawy oleju napędowego dotyczą gatunku odpowiedniego dla okresu letniego, przejściowego i zimowego. Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. -Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości obsługiwanych pojazdów (np. w wyniku zakupu dodatkowego pojazdu), w takim wypadku cena obsługi bezgotówkowej sprzedaży paliw będzie taka jak dla już obsługiwanych pojazdów. UWAGA! 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na terenie Gminy Gietrzwałd swoją filię lub oddział stacji paliw. 2. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie przewiduje realizacji dostaw za pośrednictwem podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gietrzwald.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach