Przetargi.pl
Dostawa pipet automatycznych na potrzeby Zakładu Immunologii i Mikrobiologii Żywności IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 10-747 Olsztyn, ul. Tuwima 10
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5234692 , fax. 089 5234693
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
  ul. Tuwima 10 10
  10-747 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5234692, fax. 089 5234693
  REGON: 00128934000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pan.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pipet automatycznych na potrzeby Zakładu Immunologii i Mikrobiologii Żywności IRZiBŻ PAN w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy - Kodeks cywilny. Postępowanie jest udzielane w częściach, których całkowita wartość wg szacunkowego planu na rok 2015 przekracza 30 tys euro. 1. Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę specjalistycznej aparatury, zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia zawartą w załączniku nr 1 do siwz (wymagania minimalne). 2. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (graniczne warunki techniczno - eksploatacyjne) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę specjalistycznego sprzętu do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Tuwima 10 w Olsztynie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, z transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. 4. Wykonawca, może zaoferować sprzęt o parametrach wyższych lub rozwiązaniach technologicznych lepszych, w tym korzystniejszych dla środowiska. Udowodnienie rozwiązania równoważnego lub lepszego leży po stronie Wykonawcy i musi mieć odzwierciedlenie w załączonych do oferty materiałach producenta. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (sprzęt): 1. Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy przedmiotu zamówienia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia powinien być produktem wysokiej jakości, fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i prawnych. 3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. 4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające jego montaż, uruchomienie i bezawaryjną pracę. 5. Oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami jego producentów. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji dostawy. 7. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim. 8. Po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego sprzęt powinien być gotowy do poprawnej, bezkolizyjnej pracy w zakresie wszystkich składowych części i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr 1 - specyfikacja. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą. 9. Wymagana gwarancja - 36 miesięcy dla poz. I-VIII z załącznika nr 1 do SIWZ, dla poz. IX-XI min. 24 miesiące. 10. Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy, autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego sprzętu lub jego przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela. 11. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis przedmiotu zamówienia. 12. W przypadku wymiany uszkodzonego elementu sprzętu obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty. 13. Transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę fizyczną lub prawną dostarczonego sprzętu. 15. Dostarczony sprzęt musi być dostosowana do użytkowania z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce (230 V/50 Hz).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384370007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie ustanawia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pan.olsztyn.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach