Przetargi.pl
Transport uczniów do szkół w 2016 r.

Gmina Dąbrówno ogłasza przetarg

 • Adres: 14-120 Dąbrówno, ul. Kościuszki 21
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 6474087 , fax. 89 6474087
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrówno
  ul. Kościuszki 21 21
  14-120 Dąbrówno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 6474087, fax. 89 6474087
  REGON: 51074321000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:/bip.warmia.mazury.pl/dabrowno_gmina_wiejska/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport uczniów do szkół w 2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  (DRZ.271.10.2015) Przedmiot zamówienia stanowi umowa na świadczenie (na podstawie szkolnych biletów miesięcznych) usługi transportowej dla uczniów z terenu Gminy Dąbrówno dojeżdżających w roku 2016 do placówek oświatowych, polegającej na ich dowozie i odwozie do: Publicznego Gimnazjum w Dąbrównie, szkół podstawowych w Dąbrównie, Elgnowie i Marwałdzie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie - zgodnie z poniższym szacowanym zapotrzebowaniem oraz pozostałymi warunkami wykonania tej usługi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szacowane zapotrzebowanie: 218 osób/miesiąc.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/dabrowno_gmina_wiejska/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach