Przetargi.pl
Dostawa paliw do karetek i samochodów sanitarnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 62065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mossego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4445523 w. 220 , fax. 614 445 720
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Mossego 17
  62065 Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4445523 w. 220, fax. 614 445 720
  REGON: 31776000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw do karetek i samochodów sanitarnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  określone w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadają koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi oraz w przypadku producenta paliw i oleju, będącego równocześnie sprzedawcą – w zakresie obrotu i wytwarzania paliw ciekłych, wydaną w oparciu o Ustawę Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (t.j.. Dz.U. z 30 maja 2006r. nr 89, poz. 625 z późn. zm),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach