Przetargi.pl
REMONT BASENU W KOMPLEKSIE 2746 POZNAŃ

31 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 61-325 Poznań, Ul. Silniki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 548 500 , fax. 261 548 555
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
  Ul. Silniki 1
  61-325 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 548 500, fax. 261 548 555
  REGON: 63243177100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT BASENU W KOMPLEKSIE 2746 POZNAŃ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zadania jest wykonanie robót remontowych w budynku pływalni w zakresie branży budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. Zamierzeniem jest remont istniejącego obiektu pływalni, z wymianą instalacji wewnętrznych. Inwestycja znajduje się w miejscowości Poznań przy ulicy J. H. Dąbrowskiego 252. Pływalnia jest zarządzana przez 31 Bazę Lotnictwa Taktycznego, z siedzibą - ul. Silniki 1, 61-325 Poznań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w: a) projekcie architektoniczno-budowlanym budynku - zał. nr 5 do SIWZ b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - zał. nr 6 do SIWZ c) specyfikacji technicznej w zakresie robót elektrycznych - zał. nr 6a do SIWZ d) specyfikacji technicznej w zakresie robót sanitarnych - zał. nr 6b do SIWZ e) przedmiarach robót (jako materiał pomocniczy, który nie stanowi podstawy do wyceny oferty) – zał. nr 7-7b f) projekcie umowy – zał. nr 11 Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa, która jest elementem wiodącym do sporządzenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42212212-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w PLN w wysokości: 150 000,00 zł 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 poz. 359). 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego NBP O/O Poznań nr konta: 30 1010 1469 0048 0613 9120 1000 odpowiednio z dopiskiem: Wadium - REMONT BASENU W KOMPLEKSIE 2746 POZNAŃ 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji lub poręczeniu ich treść musi zawierać okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego wynikające z art. 46 ust.4a-5 ustawy Pzp. 7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. 8. W przypadku wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu winno w swej treści zawierać wskazanie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z podaniem ich nazw i siedzib. 9. Oferta, która nie będzie zabezpieczona na okres określony w ustawie dopuszczalną formą wadium, nie będzie rozpatrywana, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 10.Wadium należy wnieść zgodnie z postanowieniami art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 12. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – według załącznika nr 1 do SIWZ oraz wypełnioną i podpisaną Tabelę elementów ryczałtowych – według załącznika nr 1a do SIWZ 2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert: a) oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 uPzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wg zał. nr 2 do SIWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania wg zał. nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach