Przetargi.pl
Zakup i dostawa papieru ksero

Wielkopolskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 61866 Poznań, ul. Garbary
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618850500 , fax. 618 521 948
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Onkologii
  ul. Garbary 15
  61866 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618850500, fax. 618 521 948
  REGON: 29120400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wco.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa papieru ksero
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa papieru ksero
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197630-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: Lp. Wymagany dokument 1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego zał. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym Wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto), - będącą sumą wartości, tak brutto jak i netto – podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo. 2. Formularz cenowy wg wzoru stanowiącego zał. do specyfikacji 3. Dokument lub odpis dokumentu z rejestru lub innej ewidencji lub inny dokument w celu potwierdzenia i weryfikacji weryfikacji osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym składania oświadczenia woli. 4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania albo do występowania w imieniu Wykonawcy jeżeli ich umocowanie nie wynika wprost z dokumentów określonych w pkt. VII.3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach