Przetargi.pl
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu

Gmina Tarnówka ogłasza przetarg

 • Adres: 77416 Tarnówka, ul. Zwycięstwa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 664 002 , fax. 672 664 002
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarnówka
  ul. Zwycięstwa 2
  77416 Tarnówka, woj. wielkopolskie
  tel. 672 664 002, fax. 672 664 002
  REGON: 99140400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa 21 szt przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnowiec, z czego 16 szt o zbiornikach o pojemności 2000 – 3000 l i 5 szt o zbiornikach o pojemności 5000l. Przydomowe oczyszczalnie pracujące w technologii niskoobciążonego napowietrzanego osadu czynnego współpracującego ze złożem biologicznym wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Każda oczyszczalnia składać się będzie z następujących komponentów:  osadnik gnilny wykonany z utwardzonego tworzywa sztucznego, odpornego na oddziaływania czynników zewnętrznych i pokrywą wkręcaną o D min. 50 cm, ze złożem biologicznym, filtrem doczyszczającym oraz dmuchawą napowietrzającą,  studzienka rewizyjna ścieków surowych z zaworem ( może być ),  studzienka rozgałęźna ścieków oczyszczonych  drenaż rozsączający ( rury perforowane ) o długości odpowiedniej dla przepustowości oczyszczalni i miejsca ich posadowienia zakończony kominkami wentylacyjnymi ( studzienką napowietrzającą ). Ścieki bytowe doprowadzane do zbiornika gnilnego, gdzie następuje I faza oczyszczania polegająca na sedymentacji zawiesin opadających, flotacji tłuszczów i piany fermentacyjnej oraz fermentacja zgromadzonych osadów. Oczyszczone ścieki będą przepływać przez filtr doczyszczający do studzienki rozgałęźnej, która ma zapewnić równomierny rozsył ścieków do nitek rozsączających i złoża rozsączającego. Szczegóły wykonania zawiera dokumentacja projektowa opracowana dla każdej oczyszczalni przydomowej z osobna. Oferowana oczyszczalnia ( jako komplet ) musi posiadać deklarację zgodności CE oraz deklarację właściwości użytkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252127-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach