Przetargi.pl
Dostawa paliw dla Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie

Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-575 Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 5232213 , fax. 0-89 5232723
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie
  Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 7/9
  10-575 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 5232213, fax. 0-89 5232723
  REGON: 51092772000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: psr@uw.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw dla Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa (zakup detaliczny z wykorzystaniem kart paliwowych) o całkowitej wartości szacunkowej 36500 euro (rocznie - netto) materiałów ropopochodnych i gazu obowiązkowo w 11 wskazanych miejscowościach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: brak wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: stały rabat
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uw.olsztyn.pl www.bip.uw.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach