Przetargi.pl
Szkolenie Szwaczka dla 10 osób bezrobotnych DPI.5522-1/SF/14

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ogłasza przetarg

 • Adres: 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 23
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 625-01-30 , fax. 0-89 625-01-39
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy
  ul. Traugutta 23 23
  13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 625-01-30, fax. 0-89 625-01-39
  REGON: 51092870100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nidzica.up.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkolenie Szwaczka dla 10 osób bezrobotnych DPI.5522-1/SF/14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkolenia Szwaczka dla 10 osób bezrobotnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń objętych zamówieniem
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nidzica.up.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach