Przetargi.pl
Dostawa owoców i warzyw do SPZZOZ w Żurominie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 09300 Żuromin, ul. Szpitalna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 572 201 , fax. 0-23 657 29 82
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 56
  09300 Żuromin, woj. mazowieckie
  tel. 236 572 201, fax. 0-23 657 29 82
  REGON: 30127900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-zuromin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa owoców i warzyw do SPZZOZ w Żurominie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa owoców i warzyw dla SPZZOZ w Żurominie zwanego dalej Zamawiającym w ilościach i asortymencie wg załącznika nr 1. Oferta musi zawierać całe zamówienie (pakiet) Oferta, w której zamówienie nie będzie wycenione w całości zostanie odrzucona. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (pakiety). Termin realizacji zamówienia: 12 miesiący od dnia podpisania umowy. Owoce i warzywa będące przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania sanitarne i jakościowe dotyczące dopuszczenia do obrotu, przydatności do spożycia oraz świeżości. Dostawa – 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, czwartek) do godziny 9:00 zgodnie z wcześniejszym zamówieniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: oświadczenie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach