Przetargi.pl
Utrzymanie zieleni na terenie miasta - kwietniki i rabaty

Gmina Wyszków ogłasza przetarg

 • Adres: 07200 Wyszków, Aleja Róż
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 424 201 , fax. 297 424 209
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wyszków
  Aleja Róż 2
  07200 Wyszków, woj. mazowieckie
  tel. 297 424 201, fax. 297 424 209
  REGON: 52493800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie zieleni na terenie miasta - kwietniki i rabaty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na założeniu i pielęgnacji kwietników sezonowych - przygotowanie podłoża, oraz wykonanie nasadzeń roślin sezonowych na rabatach, w murkach, wazach kwietnikowych, wiszących donicach oraz ich kompleksowa pielęgnacja. Założenie kwietników rabatowych: Przygotowanie gruntu pod nasadzenia tj. usunięcie i wywiezienie warstwy wyjałowionego humusu, przekopanie i użyźnienie gruntu, nawiezienie ziemi urodzajnej, modelowanie rabat, podsianie trawą, wymianę ziemi w wazach. 1. Zakup materiału roślinnego i obsadzenie rabat - sezon wiosenny- bratki duże, w pełni rozwinięte - 120,4 m2/ 32 szt/m2: przy ulicach: - ul. Sikorskiego –rondo – 70 m2 - na placu przed budynkiem Urzędu Miejskiego– 19,40 m2 ( herb Wyszkowa białe i czerwone) - na placu miejskim przy budynku Urzędu Miejskiego 14 m2 – róże Marathon, Bonica 82 (5 szt/m2) oraz w wazach przy: - 31 m2 ul. 3 Maja – 7 szt (okrągłe) ul. Stefana Okrzei– 12 szt ( okrągłe) ul. Sowińskiego przy fontannie 6 szt (okrągłe) ul. Pułtuska przy Sowińskiego 2 szt , Pułtuska przy Daszyńskiego 1 szt (podłużne) ul. Prosta przy „Hutniku” 2 szt (podłużne) ul. Joselewicza 8 szt (podłużne) Zastosowany materiał ma być w pełni rozwinięty. 1.1. Zakup materiału roślinnego i obsadzenie rabat – sezon letni – 362,4 m2 / 32 szt /m2 przy ulicach: Na placu przed budynkiem Urzędu Miejskiego - 19,40 m2 (herb Wyszkowa) białe i czerwone begonie stale kwitnące ul. Dworcowa przy Matejki–23m2–aksamitka niska rozpierzchła o kwiatach pełnych, starzec, ul. Sowińskiego przy rondzie 30 m2 - begonia, smagliczka ul. Sowińskiego przy Prostej- 140 m2 ( w murkach – herb Wyszkowa)- begonie białe i czerwone ul. Sowińskiego (w murku w okolicy fontanny) -21m2 - szałwia, starzec ul. Sowińskiego ( w murku naprzeciw fontanny) – 11m2 – szałwia, starzec ul. Sowińskiego ( palisady) -48 m2- begonia dragon, na obrzeżach surfinia lub ipomea ul. Sikorskiego –rondo - 70m2, aksamitka niska rozpierzchła o kwiatach pełnych, starzec, 1.2. Zakupienie materiału roślinnego – 410 szt kwiatów i obsadzenie waz kwietnikowych, wazy okrągłe 25 szt - 10 szt/ 1 waza, wazy podłużne 20 szt – 8 szt /1 waza Ustawionych przy: ul. 3 Maja –7 szt (okrągłe) -begonia dragon, ipomea jasna i ciemna lub turzyca ‘Evergold’ ul. Stefana Okrzei 12 szt (okrągłe) - begonia dragon, ipomea jasna i ciemna lub turzyca ‘Evergold’ ul. Sowińskiego przy fontannie 6 szt (okrągłe) - begonia dragon lub sundarville czerwone, surfina ul. Pułtuska 2 szt, Pułtuska przy Daszyńskiego 1 szt, (podłużne) begonia dragon, turzyca ‘Evergold’ ul. Prosta przy „Hutniku” 2 szt (podłużne) – begonia dragon, turzyca ‘Evergold’ ul. B. Joselewicza 7 szt (podłużne) – begonia dragon, turzyca ‘Evergold’ ul. B. Joselewicza przy pomniku 1 szt (podłużna) - begonia dragon, euphorbia –gipsówka lub turzyca ‘Evergold’ Kamieńczyk 7 szt (podłużne) aksamitka o kwiatach pełnych. 1.3. Zakup materiału roślinnego i donic-uzupełnienie ziemią urodzajną wymieszaną z hydrożelem, obsadzenie kwiatami ozdobnymi: 24 donice - pelargonia Tyrolska lub pelargonie pełne zwisające (czerwone i różowe) po 3 szt w doniczce, euphorbia –gipsówka, lub turzyca ‘Evergold’ Zawieszenie na istniejących uchwytach, umocowanych na słupach oświetlenia ulicznego przy ul. Gen. Wincentego Kowalskiego - 8 latarni (8 latarni po 3 uchwyty na każdej) . 1.4. Zakup materiału roślinnego obsadzenie rabat i waz kwietnikowych - sezon jesienny – kapusta ozdobna Wazy kwietnikowe ustawione przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego przy fontannie, ul. Pułtuska przy pomniku, ul. Joselewicza, ul. 3 Maja przy Urzędzie Miejskim, rabata na placu przed Urzędem Miejskim (herb). Zastosowany materiał ma być w pełni rozwinięty. 2. Uzupełnienie nasadzeń roślin cebulowych kwitnących wiosną – 2 000- szt cebul ( 50 szt/m2)– tulipany, żonkile, krokusy (z zabezpieczeniem podłoża siatką), 3. Zakupienie i posadzenie oraz pielęgnacja ( podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie w miarę potrzeb) winobluszczu pięciolistkowego ‘Murorum’ przy tunelu dł. 3,5m i szałasie z wikliny średnicy 3m usytuowanych na terenie nabrzeża rzeki Bug (na odcinku od ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Wyszkowie w k. ul. Pałacowej). 4. Bieżąca pielęgnacja kwietników sezonowych na rabatach, w murkach i kwiatów w donicach i wazach oraz w wieżach kwietnikowych od kwietnia do 31 października. Wieże kwietnikowe– 10 szt (wys. 2 m) ustawione na Placu Wyzwolenia, 5 szt (do wys. 1 m) ustawione: 1 szt przy budynku Urzędu Miejskiego, 2 szt na Placu Jana Pawła II, 2 szt przy pomniku ul. Pułtuska (obsadzonych kwiatami przez Zamawiającego) Donice: 78 donic zawieszonych na słupach oświetlenia ulicznego przy ul. Pułtuskiej, Sowińskiego przy fontannie (obsadzonych kwiatami przez Zamawiającego), ul. Kowalskiego 24 donice. Podlewanie - codzienne w zależności od potrzeb, zasilanie nawozami mineralnymi dostosowanymi do gatunku roślin, odchwaszczanie, obcinanie trawników przy rabatach, przycinanie i usuwanie przekwitniętych kwiatostanów i suchych liści, uzupełnianie sadzonek kwiatów w donicach, wazach i na rabatach, które zostały uszkodzone przez niewłaściwą pielęgnację ( z winy Wykonawcy) oraz zdewastowanych, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, likwidacja nasadzeń w tym: wykopanie roślin cebulowych i posadzenie z zabezpieczeniem siatką podłoża, i przygotowanie gruntu na okres zimowy, demontaż donic, wież kwietnikowych. Szacunkowe obmiary poszczególnych elementów zamówienia zostały określone w formularzu cenowym (zał. Nr 1) III. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 2. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy, (potwierdzonego pisemnym wezwaniem Wykonawcy do świadczenia usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia i SIWZ), Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ( przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć m. in. nie wykonanie prac w wyznaczonym terminie, bez należytej staranności tj. określonych standardów oraz niezgodnie z przedmiotem zamówienia). W przypadkach opisanych powyżej Zamawiający ma prawo nakazać zaprzestanie wykonywania usługi, powierzyć poprawienie lub dokończenie usługi objętą umową innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się na wezwanie Zamawiającego w celu przeprowadzenia kontroli wykonywanych prac, niezwłocznie nie dłużej jednak niż w ciągu 2 godzin od powiadomienia telefonicznego potwierdzonego fax- em lub e-mailem. W przypadku braku możliwości kontaktu lub niezastosowanie się do wezwania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego wykonania czynności kontrolnych a zastrzeżenia Zamawiającego Wykonawca uznaje za uzasadnione. Podstawą do naliczenia kary umownej będzie protokół kontroli wykonania zamówienia sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego przy udziale bądź w przypadku niestawienia się Wykonawcy, po powiadomieniu Wykonawcy). Kary mogą zostać potracone z faktury Wykonawcy za dany miesiąc oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Prace wykonywane będą każdorazowo po zleceniu przez Zamawiającego. Zlecenie zawierało będzie wskazanie miejsca, określenie rodzaju prac oraz termin wykonania - termin wykonania prac nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia, 5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do zgłoszenia wykonanych robót celem dokonania odbioru. 6. Wykonawca na wykonaną usługę wraz z dostarczonymi donicami, podłożem i kwiatami udziela gwarancji na okres trwania umowy. 7. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia, sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia tj. podstawowy sprzęt ogrodniczy (opryskiwacze, nożyce do cięcia, motyki, grabie, szpadle, sekatory, piły ręczne) oraz sprzęt do poboru, transportu wody i podlewania. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac w kamizelkach odblaskowych, zgodnie z obowiązującymi Przepisami BHP. 9. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania umowy. 10. Częstotliwość wykonywania prac pielęgnacyjnych i porządkowych ma zapewnić stały estetyczny wygląd miasta i powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych oraz pór roku. 11. Istnieje możliwość doboru innych roślin po akceptacji Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.1. Oferta wraz z załącznikiem. 3.2. Formularz cenowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach