Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Płocku 2019 rok.

Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09400 Płock, Bielska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 242 676 800 , fax. 242 676 848
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku
  Bielska 59
  09400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 242 676 800, fax. 242 676 848
  REGON: 61101603400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-plock.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Płocku 2019 rok.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Płocku na 2019 rok”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dział II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30195000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne zezwolenie na produkcję tablic rejestracyjnych wydane przez właściwego Wojewodę lub Marszałka Województwa zgodnie z art. 75 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 poz. 1990).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) wraz z formularzem cenowym (Załącznik nr 1a). 2) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi. 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach