Przetargi.pl
Dostawa ogórków kiszonych do Zakładu Kranego we Włodawie

Zakład Karny we Włodawie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 19
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-82 5726810, 5726824 , fax. 0-82 5726866
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny we Włodawie
  ul. Żołnierzy WiN 19 19
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 0-82 5726810, 5726824, fax. 0-82 5726866
  REGON: 00032093400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ogórków kiszonych do Zakładu Kranego we Włodawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Ogórek kiszony w ilości 6000 kg - kod CPV 15331000-7 - opakowanie jednostkowe nie większe niż 120 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153310007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach