Przetargi.pl
PNO 4/Ż/2014

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 20-482 Lublin, ul. Południowa 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 71 04 400 , fax. 81 74 45 715
 • Data zamieszczenia: 2014-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Południowa 5 5
  20-482 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 71 04 400, fax. 81 74 45 715
  REGON: 00059044400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Areszt Śledczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PNO 4/Ż/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część/Lp Przedmiot zamówienia j.m. ilość 1 2 3 4 I - - - 1 Chrzan tarty PN/R - 75520, gat. I kg 5000 2 Koncentrat pomidorowy - 30% PN-A-77606, gat. I kg 8000 II - - - 3 Cukier biały PN-A74850 klasa II, gat. I kg 3000 III - - - 4 Fasola średnia PN-75/R 65031, gat. I kg 6000 5 Groch łuskany PN-81/R 86951, gat. I kg 3500 IV - - - 6 Jaja kurze PN-A-86503 klasy jakościowej A, kategorii wagowej M szt. 115200 V - - - 7 Płaty śledziowe solone a la matias, gat. I kg 4500 VI - - - 8 Cebula biała, gat. I kg 15 000 VII - - - 9 Pieczarki, gat. I kg 4000
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153310007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od ustalania kwoty wadium od Wykonawców na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy PZP

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach