Przetargi.pl
DOSTAWA PRZETWORÓW WARZYWNYCH I WARZYW KONSERWOWYCH

Jednostka Wojskowa 4824 ogłasza przetarg

 • Adres: 08-530 Dęblin, Osiedle Stawy
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8651632 w. 203 , fax. 081 8651702 w. 225
 • Data zamieszczenia: 2010-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4824
  Osiedle Stawy
  08-530 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 081 8651632 w. 203, fax. 081 8651702 w. 225
  REGON: 43045913900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.army.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PRZETWORÓW WARZYWNYCH I WARZYW KONSERWOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa przetworów warzywnych i warzyw konserwowych do niżej wymienionych jednostek wojskowych tj.: JW 4819 LUBLIN - ul. Kruczkowskiego 49; 20-468 Lublin - ul. Lubelska 139; 22-100 Chełm JW 4219 DĘBLIN - 5 WOG - Lotnisko 205; 08-521 Dęblin JW 4824 STAWY - Stawy; 08-530 Dęblin JW 3463 RADOM - ul. Lubelska 150, 26-600 Radom JW 4055 HRUBIESZÓW - ul. Dwernickiego 4; 22-500 Hrubieszów JW 3391 ZAMOŚĆ - ul. Piłsudskiego 36; 22-400 Zamość JW 2090 NOWA DĘBA - ul. Anieli Krzywoń 1; 39-460 Nowa Dęba JW 3527 NISKO - ul. Sandomierska 20; 37-400 Nisko JW 3533 SANDOMIERZ - ul. Mickiewicza 38, 27-600 Sandomierz 21 RWT RZESZÓW - ul. Krakowska 11 b; 35-901 Rzeszów JW 3841 RZESZÓW - ul. Lwowska 5; 35-922 Rzeszów JW 1947 PRZEMYŚL - ul. 29- go Listopada; 37-700 Przemyśl JW 3957 JAROSŁAW - ul. 3-go Maja 80; 37-500 Jarosław JW 3233 ŻURAWICA - ul. Wojska Polskiego 22; 37-710 Żurawica
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153310007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium; 2. Wysokość wadium Zamawiający ustalił w kwocie: Zadanie nr 1 - 500,00 zł Zadanie nr 2 - 500,00 zł Zadanie nr 3 - 1 500,00 zł Zadanie nr 4 - 1 000,00 zł 3. Miejsce wnoszenia wadium w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: NBP O/Lublin nr rach.: 10 1010 1339 0001 7213 9120 0000

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.army.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach