Przetargi.pl
dostawa paliwa dla SP ZOZ Kraśnik.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku ogłasza przetarg

 • Adres: 23-200 Kraśnik, ul. Chopina 13
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8251310
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
  ul. Chopina 13 13
  23-200 Kraśnik, woj. lubelskie
  tel. 081 8251310
  REGON: 43118134400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.krasnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa paliwa dla SP ZOZ Kraśnik.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa paliwa -propan i butan (gaz napędowy do samochodów LPG) - o parametrach nie gorszych niż przewiduje norma PN-EN 589/2005/U w ilości - 3 000 litrów benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej 95 - o parametrach nie gorszych niż przewiduje norma PN-EN-ISO-4259:2002 - w ilości - 4 000 litrów olej napędowy do pojazdów - o parametrach nie gorszych niż przewiduje norma PN-EN-590/2005/U - w ilości - 27 000 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wielkość upustu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.krasnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach