Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na realizację przedsięwzięcia Utworzenie szlaku obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie MOF Krasnystaw PLUS, realizowanego w ramach projektu Utworzenie Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Miasto Krasnystaw ogłasza przetarg

 • Adres: 22-300 Krasnystaw, Plac 3 Maja 29
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5762157 , fax. 082 5762377
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Krasnystaw
  Plac 3 Maja 29 29
  22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 082 5762157, fax. 082 5762377
  REGON: 11019791900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krasnystaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na realizację przedsięwzięcia Utworzenie szlaku obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie MOF Krasnystaw PLUS, realizowanego w ramach projektu Utworzenie Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na realizację przedsięwzięcia Utworzenie szlaku obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS 2. Przedmiot zamówienia podzielono na następujące zadania: 2.1zadanie nr I: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na Rewitalizację Dworu wraz ze Starym Parkiem w miejscowości Siennica Różana, gmina Siennica Różana. 2.2 zadanie nr II: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na Rewitalizację wieży Ariańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Krynica, gmina Krasnystaw. 3. Odrębnie dla każdego zadania w ramach zamówienia należy opracować dokumentację projektowo - kosztorysową zgodną z SIWZ w tym: - projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót wraz z kosztorysami inwestorskimi, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/ w zakładce Zamówienia Publiczne/Przetargi/Rok 2015
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach