Przetargi.pl
Dostawa ryb i konserw rybnych do Zakładu Karnego we Włodawie

Zakład Karny we Włodawie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 19
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-82 5726810, 5726824 , fax. 0-82 5726866
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny we Włodawie
  ul. Żołnierzy WiN 19 19
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 0-82 5726810, 5726824, fax. 0-82 5726866
  REGON: 00032093400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Służby Wieziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ryb i konserw rybnych do Zakładu Karnego we Włodawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I : - Paprykarz szczeciński konserwa, opakowanie o gramaturze 0,33 kg. z otwieraczem w ilości 1300 kg, kod CPV 15240000-2, (minimalna zawartość ryby - 45%) - Śledź w oleju - konserwa, opakowanie o gramaturze 0,33 kg. z otwieraczem w ilości 1000 kg, kod CPV 15241200-1, (minimalna zawartość ryby - 55%) Śledź w pomidorach -konserwa, opakowanie o gramaturze 0,33 kg. z otwieraczem w ilości 1200 kg, kod CPV 15241200-1, (minimalna zawartość ryby - 55%) Część II: - Ryba mrożona - tuszka, w ilości 1000 kg, kod CPV 15221000-3, - Burger rybny w ilości 1300 kg, kod CPV 15220000-6 - Płaty śledziowe typu matias w ilości 700 kg, kod CPV 15241200-1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 152400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach