Przetargi.pl
Dostawa odczynników do badań dla pacjentów z zakresu serologii grup krwi mikrometodą kolumnową oraz krwinek wzorcowych do techniki mikrokolumnowej żelowej służące do wykrywania i ustalenia swoistości przeciwciał antyerytrocytarnych mające zastosowanie w badaniach dla pacjentów i do kontroli tych badań wraz z dzierżawą wirówek.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8422021 do 23 , fax. 598 427 449
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
  ul. Szarych Szeregów 21
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 059 8422021 do 23, fax. 598 427 449
  REGON: 29178200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krwiodawstwo.slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do badań dla pacjentów z zakresu serologii grup krwi mikrometodą kolumnową oraz krwinek wzorcowych do techniki mikrokolumnowej żelowej służące do wykrywania i ustalenia swoistości przeciwciał antyerytrocytarnych mające zastosowanie w badaniach dla pacjentów i do kontroli tych badań wraz z dzierżawą wirówek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odczynników do badań dla pacjentów z zakresu serologii grup krwi mikrometodą kolumnową oraz krwinek wzorcowych do techniki mikrokolumnowej żelowej służące do wykrywania i ustalenia swoistości przeciwciał antyerytrocytarnych mające zastosowanie w badaniach dla pacjentów i do kontroli tych badań wraz z dzierżawą wirówek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy: a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 5 pkt 1ustawy Pzp, b) w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, tj. bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa lub kopię stosownego pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie; 2) potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego: a) karty katalogowe/foldery ze zdjęciem (rysunkiem) zaoferowanego przedmiotu zamówienia wraz z nazwą producenta dokładnym opisem potwierdzającym parametry techniczne i instrukcją użytkowania w języku polskim; • dowód zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, albo dowód wpisu do bazy danych o wytwórcach i wyrobach medycznych, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. (nie dotyczy wyrobów medycznych pierwszy raz wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)/W przypadku gdy dotyczy • Certyfikat CE b) do oferty należy dołączyć do testowania karty mikrokolumnowe w ilości 100 oznaczeń. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 21, 76-200 Słupsk, tel. 59 8422021; • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@krwiodawstwo.slupsk.pl; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, a w przypadku udzielenia zamówienia - w celu wykonania umowy oraz praw i obowiązków związanych z umową, a także w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności wobec organów uprawnionych do kontroli działalności ADO, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy w celu wykonywania ww. czynności oraz podmioty których udział jest konieczny do prawidłowego prowadzenia działalności, takie jak operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni, administratorzy systemów elektronicznych, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),dalej „ustawa Pzp”, oraz osobom prowadzącym kontrole i postępowania w związku z wykonywaniem przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa. • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres konieczny z uwagi na wykonywanie ww. obowiązków i uprawnień. • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest uzasadnione ww. obowiązkami i uprawnieniami. • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; • Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu, ani nie będą przekazywane podmiotom w państwach trzecich. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 21, 76-200 Słupsk, tel. 59 8422021; • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@krwiodawstwo.slupsk.pl; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, a w przypadku udzielenia zamówienia - w celu wykonania umowy oraz praw i obowiązków związanych z umową, a także w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności wobec organów uprawnionych do kontroli działalności ADO, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy w celu wykonywania ww. czynności oraz podmioty których udział jest konieczny do prawidłowego prowadzenia działalności, takie jak operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni, administratorzy systemów elektronicznych, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),dalej „ustawa Pzp”, oraz osobom prowadzącym kontrole i postępowania w związku z wykonywaniem przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa. • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres konieczny z uwagi na wykonywanie ww. obowiązków i uprawnień. • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest uzasadnione ww. obowiązkami i uprawnieniami. • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; • Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu, ani nie będą przekazywane podmiotom w państwach trzecich. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 21, 76-200 Słupsk, tel. 59 8422021; • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@krwiodawstwo.slupsk.pl; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, a w przypadku udzielenia zamówienia - w celu wykonania umowy oraz praw i obowiązków związanych z umową, a także w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności wobec organów uprawnionych do kontroli działalności ADO, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy w celu wykonywania ww. czynności oraz podmioty których udział jest konieczny do prawidłowego prowadzenia działalności, takie jak operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni, administratorzy systemów elektronicznych, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),dalej „ustawa Pzp”, oraz osobom prowadzącym kontrole i postępowania w związku z wykonywaniem przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa. • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres konieczny z uwagi na wykonywanie ww. obowiązków i uprawnień. • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest uzasadnione ww. obowiązkami i uprawnieniami. • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; • Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu, ani nie będą przekazywane podmiotom w państwach trzecich. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 21, 76-200 Słupsk, tel. 59 8422021; • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@krwiodawstwo.slupsk.pl; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, a w przypadku udzielenia zamówienia - w celu wykonania umowy oraz praw i obowiązków związanych z umową, a także w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności wobec organów uprawnionych do kontroli działalności ADO, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy w celu wykonywania ww. czynności oraz podmioty których udział jest konieczny do prawidłowego prowadzenia działalności, takie jak operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni, administratorzy systemów elektronicznych, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),dalej „ustawa Pzp”, oraz osobom prowadzącym kontrole i postępowania w związku z wykonywaniem przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa. • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres konieczny z uwagi na wykonywanie ww. obowiązków i uprawnień. • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest uzasadnione ww. obowiązkami i uprawnieniami. • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; • Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu, ani nie będą przekazywane podmiotom w państwach trzecich.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach