Przetargi.pl
Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH
  ul. Leśna 10
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  REGON: 000308169
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.chojnice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualneDostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.Dostawa testów, podłoży, barwników, odczynników stosowanych w Laboratorium Mikrobiologii i w Laboratorium Analitycznym - metody manualne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dostawy polegające na dostawach porównywalnych z dostawami stanowiącymi przedmiot zamówienia o wartości minimum dla poszczególnych zadań i pozycji:Pakiet nr 1 74 530,00Pakiet nr 2 10 320,00Pakiet nr 3 64 670,00Pakiet nr 4 59 540,00Pakiet nr 5 4 030,00Pakiet nr 6 690,00Pakiet nr 7 900,00Pakiet nr 8 14 260,00Pakiet nr 9 38 970,00Pakiet nr 10 250,00Pakiet nr 11 1 920,00Pakiet nr 12 30 050,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 1 750,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 2 100,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 3 420,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 4 2 230,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 5 2 300,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 6 790,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 7 570,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 8 3 460,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 9 1 810,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 10 5 830,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 11 4 130,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 12 7 190,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 13 1 610,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 14 4 800,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 15 620,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 16 310,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 17 1 290,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 18 2 910,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 19 20,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 20 30,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 21 20,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 22 30,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 23 7 770,00Pakiet nr 13 Zadanie nr 24 2 310,00brutto każda dostawa.Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanymi, minimum 3 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań i pozycji, których dotyczy oferta.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach