Przetargi.pl
Dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczeń białek metodą immunoturbidimetryczną, dostawa kalibratorów i materiału kontrolnego dla UCK.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, Dębinki 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 584 48 99
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  Dębinki 7
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 584 48 99
  REGON: 000288640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczeń białek metodą immunoturbidimetryczną, dostawa kalibratorów i materiału kontrolnego dla UCK.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczeń białek metodą immunoturbidimetryczną, dostawa kalibratorów i materiału kontrolnego dla UCK w asortymencie oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 4 do SWZ.2. Dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczeń białek metodą immunoturbidimetryczną, dostawa kalibratorów i materiału kontrolnego dla UCK będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy wynosi 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.3. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Centralnego Laboratorium Klinicznego, ul. Smoluchowskiego 17 w Gdańsku. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony ze względów organizacyjnych, technicznych, technologicznych i ekonomicznych oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych. Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia a także potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne elementy zamówienia. Ponadto istniałoby ryzyko niewykonania pełnego zakresu zamówienia. Zamawiający zrobił rozeznanie rynku i tego typu zamówieniami zajmują się wyspecjalizowane w tym kierunku firmy. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach