Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów immunologicznych na potrzeby PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, Ceynowy, 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Ceynowy, 7
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  REGON: 220638287
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów immunologicznych na potrzeby PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest:1) sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do immunochemii,2) dzierżawa dwóch analizatorów immunologicznych, wraz z ich integracją z Laboratoryjnym System Informatycznym (LSI) Info Medica Laboratorium Asseco dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach.2. Szczegółowy wykaz zapotrzebowania Zamawiającego zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.4. Wymogi dotyczące aparatów:1) Szczegółowy wykaz wymaganych parametrów analizatorów stanowi Załączniki nr 3 do SWZ. 2) Zamawiający w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania laboratorium wymaga zaoferowania dzierżawy dwóch aparatów do wykonywania badań określonych Załączniku nr 2 do SWZ tj.:a) analizatora immunochemicznego podstawowego (pracującego w systemie ciągłym),b) analizatora immunochemicznego zabezpieczającego nieprzerwaną pracę laboratorium w przypadku awarii analizatora immunochemicznego podstawowego (pracującego w systemie awaryjnym).3) Analizator immunochemiczny główny i zapasowy maja pracować na tych samych odczynnikach, kontrolach i kalibratorach i materiałach zużywalnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach