Przetargi.pl
Przebudowa ul. Atlasa wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Atlasa i Artemidy w Gdyni.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85 , fax. 058 6622841
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
  ul. 10 Lutego 24
  81-364 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, fax. 058 6622841
  REGON: 22035628700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Atlasa wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Atlasa i Artemidy w Gdyni.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Atlasa wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Atlasa i Artemidy w Gdyni. 2. Przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną w 2020 r. przez Pracownię Projektową MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, objętą prawomocnym pozwoleniem na budowę nr RAAII.6740.4.23.2020.AD-1041/ulica z dnia 15.05.2020 r. 3. Zakres planowanych robót obejmuje: 1) przebudowę ulicy Atlasa na całej długości (jezdnia, miejsca do zawracania pojazdów, chodniki, zjazdy, skrzyżowania) wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń zabezpieczających ruch pojazdów i pieszych, urządzeń małej architektury (przysiadaki), wycinką istniejącej zieleni, wykonaniem nasadzeń zieleni. Nawierzchnie zaprojektowano z kostki kamiennej, betonowej kostki brukowej (szarej i grafitowej) i płyt betonowych ażurowych, 2) rozbiórkę fragmentów ul. Artemidy (z płyt betonowych drogowych i płyt yomb) niezbędnych do wykonania kanalizacji deszczowej tj. nawierzchni jezdni, zjazdów oraz dojść do posesji, wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach instalacyjnych, 3) budowę nowego kanału deszczowego w zakresie średnic 200, 250, 315 PVC SN 12 o łącznej długości 283 m (w tym: przewiert sterowany przy użyciu rur przewiertowych modułowych 315x17,9 mm PP SDR 17,6 dł. 47,6 m), 4) demontaż istniejącego oświetlenia i budowę nowego na całej długości ulicy: wykonanie nowej linii kablowej oświetleniowej dł. 331 m, montaż 8 szt. nowych latarni; 5) regulację urządzeń podziemnych i nadziemnych (zasuwy wodociągowe z wymianą skrzynek ulicznych, hydrantów podziemnych, zasuw gazowych, studni teletechnicznych), 6) przebudowę przyłączy wodociągowych kolidujących z zaprojektowaną siecią kanalizacji deszczowej. 4. W czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni przy realizacji inwestycji w ulicy Atlasa i skoordynowania robót związanych z budową kanalizacji deszczowej prowadzonych przez Wykonawcę z robotami dotyczącymi kanalizacji sanitarnej w ulicy Atlasa prowadzonymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni. 5. Pozwolenie na wycinkę drzew Zamawiający dostarczy Wykonawcy do dnia rozpoczęcia robót. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają: a) Projekt architektoniczno-budowlany – załącznik A do siwz, b) Projekt wykonawczy – załącznik B do siwz, c) Inwentaryzacja zieleni wraz z planem ochrony drzewostanu – załącznik C do siwz, d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – załącznik D do siwz, e) Przedmiar robót budowlanych/Kosztorys ofertowy – załącznik E do siwz, f) Wzór umowy – załącznik nr 10 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232440-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 19 000,00zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: INNE, NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO OFERTY: 1) Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do siwz. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. 2) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3) Kosztorys ofertowy, wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik E do siwz. 4) Jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 5) Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do siwz. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach