Przetargi.pl
Dostawa wyrobów do laparoskopii, elektrochirurgii, artroskopii, staplerów oraz dostawa końcówek roboczych do zmodyfikowanego noża harmonicznego aparatu UltraCision Harmonic Skalpel Generator 300

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-305 Gdańsk, ul. Polanki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 526 407
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku
  ul. Polanki 117
  80-305 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 585 526 407
  REGON: 19059495700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.7szmw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów do laparoskopii, elektrochirurgii, artroskopii, staplerów oraz dostawa końcówek roboczych do zmodyfikowanego noża harmonicznego aparatu UltraCision Harmonic Skalpel Generator 300
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów do laparoskopii, elektrochirurgii, artroskopii, staplerów oraz dostawa końcówek roboczych do zmodyfikowanego noża harmonicznego aparatu UltraCision Harmonic Skalpel Generator 300 (numer modelu: GEN04) – nr sprawy: 143/2020/PN, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33169000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Określenie warunków: Złożone oświadczenie (zał. nr 2a do SIWZ). Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie dołączonych do oferty oświadczeń.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a. nie podlegają wykluczeniu /brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na załączniku nr 2b do SIWZ/, b. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 2a do SIWZ  sytuacji ekonomicznej lub finansowej - warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 2a do SIWZ  zdolności technicznej lub zawodowej - warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 2a do SIWZ c. akceptują 60 dniowy termin płatności 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” - załącznik nr 3 oraz projektem umowy - załącznik nr 5. 3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dołączonych do oferty dokumentów oraz oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 4. Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 5. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 6. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. Wykonawca nie znający języka polskiego zobowiązany jest, na czas realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnić tłumacza na własny koszt. 6. A. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 1. wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1, wraz z załącznikiem załącznikiem nr 3 do SIWZ, 2. oświadczenia - załącznik nr 2a i 2b do SIWZ, 3. pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, jeżeli reprezentuje ją osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych. 6. B. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. umowa spółki cywilnej (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), jeśli składającym ofertę jest spółka cywilna, 3. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy (minimum 2; należy załączyć referencje) te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 4. oświadczenie - załącznik nr 4 do SIWZ zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o których mowa w art. 86, ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. Poświadczona przez wykonawcę kserokopia polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 200 000,00 zł – pakiet 8, 100 000,00zł – pakiet 1,12, 20 000,00zł – pakiet 2 - 7 i 9 - 11. 6. Oświadczenie podmiotów występujących wspólnie, w którym Wykonawcy zobowiązują się do m. in.: a. solidarnej odpowiedzialności wszystkich podmiotów w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, b. nie rozwiązywania umowy przez któregokolwiek z Wykonawców, przed wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy, c. niedokonywania zmian w umowie bez zgody Zamawiających, d. przedstawienia podziału usług/dostaw wykonywanych przez poszczególnych Wykonawców, kwestie dotyczące podwykonawstwa są regulowane przez Ustawę Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 143a-d Pzp. 7. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817) tj. a. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji w właściwego organu - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii (nie dotyczy oświadczeń). Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać okazania oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli przedstawiona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach