Przetargi.pl
Świadczenie usług transportu sanitarnego i specjalistycznego z podziałem na 2 zadania na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 82-550 Prabuty, ul. Kuracyjna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 262 43 28 , fax. 55 278 24 35
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
  ul. Kuracyjna 30
  82-550 Prabuty, woj. pomorskie
  tel. 55 262 43 28, fax. 55 278 24 35
  REGON: 17074675600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalprabuty.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. - 100% udziału jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportu sanitarnego i specjalistycznego z podziałem na 2 zadania na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego i specjalistycznego z podziałem na 2 zadania na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy, których szczegółowy opis, szacunkowe zapotrzebowanie oraz wymagania określone zostały w niniejszym SIWZ i w Załącznikach nr 4 i 2 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części – zadania. 3. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne Części- Zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dowolną ilość części-zadań. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego zadania. Złożenie oferty nie obejmującej całego zakresu usług znajdującego się w Części- zadaniu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania. 4. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w zadaniach, wskazanych w Załączniku nr 4 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty dla danego zadania. 5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosował prawo opcji o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Oznacza to, iż podane w Załączniku nr 4 do SIWZ ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości zakresu usług. Zamawiający wykorzysta 80% ilości zapotrzebowania określonego w zadaniu. Pozostałe 20 % ilości Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia potrzeby zwiększenia zamówienia. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości zamówienia nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze. 6. Zakres usług: 6.1 Zadanie nr 1 – transport sanitarny. Zakresem usług transportowych będzie: 1. Przewóz pacjentów szpitala na badania specjalistyczne, do innych podmiotów ochrony zdrowia, domów i innych miejsc (przewóz, doprowadzenie pacjenta do miejsca konsultacji lub badań, przekazanie dokumentacji medycznej). 2. Przewóz pacjentów na terenie szpitala. 3. Przewóz konsultantów medycznych i innego personelu. 4. Odbiór i przewóz przesyłek (preparatów krwi, korespondencji) 5. Pomoc w czynnościach ładunkowych i rozładunkowych koniecznych lub wymaganych do prawidłowego wykonania przewozu. 6. Dokonywanie czynności związanych z odbiorem i przekazaniem przesyłki. 7. Opieka pozamedyczna nad pacjentem przewożonym zgodnie ze zleceniem Zamawiającego do docelowego miejsca wykonywania świadczenia medycznego lub miejsca zamieszkania, w tym ułatwienia przewozu osobom o ograniczonej zdolności ruchomej oraz osobom niepełnosprawnym. 8. Zapewnienie przewożonym osobom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych wygód. 9. Właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem przewożonych przesyłek. 10. Przewóz osobistego bagażu pacjenta, jeżeli jest to uzasadnione charakterem lub okolicznościami przewozu. 11. Pomoc kierowcy w transporcie chorych w razie potrzeby, tj. przenoszenie pacjenta z karetki na wskazany oddział i odwrotnie. A także w sytuacjach, gdy pacjent będzie odwożony do domu. 12. Inne zlecone przewozy 13. Szacunkowa ilość potrzeb w okresie 24 miesięcy dla 3 pojazdów: a) szacunkowa ilość kilometrów – 156 020,00 b) szacunkowa ilość godzin: transport w godz. 7:00 – 15:00 – 12 064 h transport w godz. dyżurnych – 13 504 h transport w zabezpieczeniu dyżuru – 1 763 h transport BUS – 500 h 14. Podczas realizacji umowy kierowcy Wykonawcy są zobowiązani, przy wykonywaniu usług transportowych, do uwzględniania poleceń lub wytycznych pracowników Zamawiającego. 6.2 Zadanie nr 2 – transport specjalistyczny. Zakresem usług transportowych będzie: 1. Przewóz pacjentów karetką „S” ze składem osobowym i wyposażeniem zgodnym z określonymi w aktualnym zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne ze zmianami. 2. Pomoc w czynnościach ładunkowych i rozładunkowych koniecznych lub wymaganych do prawidłowego wykonania przewozu. 3. Zapewnienie przewożonym osobom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych wygód. 4. Pomoc kierowcy w transporcie chorych w razie potrzeby, tj. przenoszenie pacjenta z karetki. 5. Szacunkowa ilość potrzeb w okresie 24 miesięcy: a) szacunkowa ilość kilometrów – 6 141 b) szacunkowa ilość godzin – 90,00 6. Podczas realizacji umowy kierowcy Wykonawcy są zobowiązani, przy wykonywaniu usług transportowych, do uwzględniania poleceń lub wytycznych pracowników Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach