Przetargi.pl
Dostawa odczynników dla Pracowni Zaburzeń Białkowych CLK wraz z dzierżawą analizatora do automatycznego rozdziału i oceny izoform transferyny metodą elektroforezy kapilarnej - 1 szt. dla UCK

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 491 248 , fax. 58 3492074, 3461178
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  ul. Dębinki 7
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 491 248, fax. 58 3492074, 3461178
  REGON: 28864000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników dla Pracowni Zaburzeń Białkowych CLK wraz z dzierżawą analizatora do automatycznego rozdziału i oceny izoform transferyny metodą elektroforezy kapilarnej - 1 szt. dla UCK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a) Dostawa odczynników dla Pracowni Zaburzeń Białkowych CLK w asortymencie, szacunkowej ilości określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. b) dzierżawa analizatora do automatycznego rozdziału i oceny izoform transferyny metodą elektroforezy kapilarnej - 1 szt. zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 2. Dostawa odczynników będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy: 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt. 3. Wymienione w pkt. 1a odczynniki muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 4 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 4 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 4. Wymieniony w pkt. 1b analizator musi spełniać parametry określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 5. Zamawiający informuje, iż ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia określone w załączniku nr 4 do SIWZ są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w poszczególnych grupach asortymentowych o 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż wartość oferty wybranego Wykonawcy nie zostanie przekroczona. 6. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie, w szczególności: - dokonania instalacji przedmiotu dzierżawy w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy; - przeprowadzenia szkolenia z obsługi w zakresie racjonalnej eksploatacji dostarczonego sprzętu; - aktualizacji oprogramowania w trakcie trwania umowy; - dostarczenia instrukcji obsługi i aplikacji w języku polskim: w formie wydrukowanej i/lub w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy); - dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy kopii certyfikatów i deklaracji zgodności z dyrektywą WE; - zapewnienia obsługi serwisowej systemu, będącego przedmiotem dzierżawy przez Wykonawcę, w tym przeglądów, konserwacji, napraw wraz z dostawami części i materiałów zużywalnych, niezbędnych w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw, a także aktualizacja oprogramowania w ramach czynszu dzierżawnego; - zapewnienie obsługi serwisowej świadczonej przez podmiot z siedzibą na terenie Polski, posiadający aktualną autoryzację na świadczenie serwisu. - udzielenie gwarancji 36 miesięcy na oferowany przedmiot na cały okres najmu; - Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku.; - Usunięcie awarii lub zainstalowanie równoważnego analizatora w miejsce uszkodzonego przez serwis Wynajmującego w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia na swój koszt przedmiotu dzierżawy od wszelkiego ryzyka związanego z: kradzieżą, ogniem, zalaniem, wybuchem, zniszczeniem, utratą przedmiotu dzierżawy oraz do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach