Przetargi.pl
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Na Stoku 14 m 2, 7 i 8 w Gdańsku,

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282 , fax. 583 458 235
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
  Partyzantów 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, fax. 583 458 235
  REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.NIERUCHOMOSCIGDA.PL
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SAMORZĄDOWY ZAKŁĄD BUDŻETOWY-ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Na Stoku 14 m 2, 7 i 8 w Gdańsku,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Na Stoku 14 lok. 2, 7 i 8 w Gdańsku. 2. Zakres robót obejmuje między innymi: a) roboty ogólnobudowlane tj. ­ roboty rozbiórkowe, ­ roboty tynkarskie, ­ roboty malarskie ­ izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe, ­ izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, ­ roboty posadzkarskie, b) roboty sanitarne tj. - wymiana/remont instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, ­ wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem urządzeń, ­ wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem urządzeń, ­ wykonanie kanału wentylacyjnego i odprowadzania spalin; c) wykonanie ekspertyzy kominiarskiej dla wyremontowanych mieszkań po zakończeniu prac, d) wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego dla wyremontowanych mieszkań, e) ogrzanie i osuszenie lokali podczas wykonywania prac remontowych. Szczegółowy zakres robót dla lokali mieszkalnych określony jest w projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach. Uwaga 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 3.1 Projekt instalacji gazowej i ogrzewania lokalowego. Gdańsk, ul. Na Stoku 14 lokal nr. 2, 7, 8, załącznik nr 1 do SIWZ 3.2 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do SIWZ. 3.3 . Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty instalacyjne. - załącznik nr 3 do SIWZ. 3.4 Przedmiar – remont podłóg ul. Na Stoku 14 m 2– załącznik nr 4 do SIWZ. 3.5 Przedmiar - Budowa instalacji gazowej i ogrzewania mieszkaniowego Gdańsk ul. Na Stoku 14 lokal nr 2;7;8– załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Zgodnie z art. 649 k.c. w razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy. W takim przypadku wyznacznikiem zakresu robót budowlanych, które ma wykonać Wykonawca jest projekt budowlany, a nie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiary robót budowlanych. 5. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 6. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: izolacyjne, posadzkarskie, malarskie, tynkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych, gazowych, Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności. Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach