Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne związane z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Wrocławskiej, Źródlanej i Architektów (BO)

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85 , fax. 058 6622841
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
  ul. 10 Lutego 24
  81-364 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, fax. 058 6622841
  REGON: 22035628700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne związane z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Wrocławskiej, Źródlanej i Architektów (BO)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne związane z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Wrocławskiej, Źródlanej i Architektów oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych (BO). 2. Projekt zagospodarowania terenu zieleni winien uwzględniać założenia zawarte we wniosku złożonym w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 pn. „Budowa alejek parkowych i obiektów małej architektury na terenie zielonym pomiędzy ul. Wrocławską , Źródlaną i Architektów (dziki sad) oraz likwidacja zrujnowanych altan i ogrodzeń”, w szczególności: a) wykonanie alejek, b) montaż: - altanki drewnianej - ławek, - koszy na śmieci, - budek lęgowych dla ptaków, - karmników dla ptaków, c) rozbiórkę pozostałości altan, ogrodzeń, itp., d) zebranie i wywóz odpadów, itp., e) inwentaryzację drzew w rejonie planowanych robót, f) pielęgnację drzewostanu (przycięcie gałęzi, usunięcie odrostów, samosiewów w rejonie planowanych robót), g) inwentaryzację miejsc gromadzenia odpadów, pozostałości altan drewnianych itp. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają: - Opis przedmiotu zamówienia – załącznik A do siwz - Projekt Budżetu Obywatelskiego – załącznik B do siwz - Wzór umowy - załącznik 9 do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach