Przetargi.pl
Dostawa nowych części i akcesoriów do samochodów ciężarowych, osobowych, dostawczych oraz ciągników dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.o. w Inowrocławiu.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3573454 , fax. 051 3564305
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33 33
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3573454, fax. 051 3564305
  REGON: 09158115000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimino.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o.- własność samorządowa, zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowych części i akcesoriów do samochodów ciężarowych, osobowych, dostawczych oraz ciągników dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.o. w Inowrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie dostawy fabrycznie nowych, nie regenerowanych części i akcesoriów do samochodów ciężarowych, osobowych, dostawczych oraz ciągników, następujących mark: Renault Midlum 180 dci, Jelcz P422K Turbo, Lublin 3, poj. silnika 2,4, VW T4 1.9 tdi kabina 3 osobowa plus plandeka, Ursus C-360, Ursus 4512, MTZ- 320 A, Goldoni Star 3070 - zgodnie ze szczegółowym zakresem stanowiącym - załącznik nr 6 do swiz (Formularz ofertowy). Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia części oryginalnych częściami równoważnymi o nie gorszych parametrach niż stosowane przez producenta pojazdu, cechującymi się analogicznymi właściwościami. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 zadań z możliwością składania ofert częściowych. Wymagania techniczne i organizacyjne: a)zamówione części i akcesoria muszą spełniać wymagania polskich norm jakościowych, b)odbiór jakościowy i ilościowy zamawianych części oraz akcesoriów będzie przebiegał u zamawiającego, c)czas dostawy towaru 2 dni od momentu złożenia zamówienia przez zamawiającego w formie pisemnej za pomocą faksu lub telefonicznej, d)części i akcesoria będą zamawiane sukcesywnie zgodnie z aktualnymi potrzebami zamawiajacego, e)zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania w całości oferty z przyczyn od niego niezależnych a wykonawca nie będzie wnosił względem zamawiajacego żadnych roszczeń odszkodowawczych, f)koszt transportu zamawianych towarów wykonawca uwzględni w złożonej ofercie, g)Wykonawca dostarczy zamawiany towar do jednostki zamawiajacego mieszczącej się przy ulicy Toruńskiej 165 w Inowrocławiu, h)części zamienne muszą posiadać stosowne atesty wydawane przez producenta, i)na dostarczone części zamienne wykonawca udzieli gwarancji przewidzianej przez producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 343000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach