Przetargi.pl
Dostawa części zamiennych do pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Inowrocław w 2016r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (52) 370-57-17 , fax. (52) 370-57-16
 • Data zamieszczenia: 2016-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Fordońska 6 6
  85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (52) 370-57-17, fax. (52) 370-57-16
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa części zamiennych do pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Inowrocław w 2016r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa części zamiennych do pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Inowrocław w 2016r. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych części zamiennych i akcesoriów samochodowych. Przez nowe części zamienne należy rozumieć: - oryginalne części zamienne - części zamienne tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania i posiadać kod kreskowy. - części zamienne o porównywalnej jakości - części zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych oraz kompatybilne z urządzeniami, w których będą zamontowane, wymagane jest, aby części zamienne będące przedmiotem zamówienia były dostarczane fabrycznie nowe i kompletne, oryginalne lub równoważne. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania i posiadać kod kreskowy. 2. Zakres zamówienia: 2.1 Wykonawca dostarczać będzie części do następujących pojazdów: a) Skoda Fabia 1.2, rok produkcji 2008, nr VIN TMBAA25J183164706, b) Skoda Citigo 1.0, rok produkcji 2013, nr VIN TMBZZZAAZED613485, c) Skoda Citigo 1.0, rok produkcji 2013, nr VIN TMBZZZAAZED604789, d) Fiat Panda 1.2, rok produkcji 2012, nr VIN ZFA16900004099060, e) Lublin 2.4, rok produkcji 2000, nr VIN SUL332422Y0066487, f) Lublin 2.4, rok produkcji 2000, nr VIN SUL332422Y0068134, g) Lublin 2.4, rok produkcji 2006, nr VIN SUL352447600802181, 2.2. Szczegółowy zakres zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 2 - Kosztorys ofertowy 2.3.Przewidywane ilości asortymentu określone w załączniku do SIWZ nr 2 są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez Zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie asortymentu. Rzeczywista ilość zamawianych części będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym maksymalna wartość zamówienia (umowy) nie przekroczy kwoty 20 000,00 zł brutto i do tej kwoty będzie realizowane zamówienie, nie dotyczy prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości asortymentu w granicach oferowanej przez Wykonawcę ceny. 3. Gwarancja Na części, dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru przyjmuje Wykonawca przez okres wskazany w ofercie (kryterium okres gwarancji) maksymalny okres gwarancji 24 miesięcy, minimalny okres gwarancji 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru do miejsca dostawy. 4. Termin dostawy przedmiotu zamówienia bezpośrednio do wskazanego miejsca przez Zamawiającego maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia telefonicznie lub faksem lub e-mailem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego wskazanego w umowie. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Strony uzgodnią dłuższy termin wykonania dostawy. Zamówienie będzie zawierać informację na temat ilości i rodzaju asortymentu oraz wskazanie miejsca dostawy. 5. Miejsce dostawy: P.H.U. STACJA KONTROLI POJAZDÓW Lech Brukiewicz, ul Zbożowa 4, 88-320 Strzelno Wykonawca zamówienia zobowiązuje się zorganizować dostawę części i akcesoriów na własny koszt i ryzyko, transportem zorganizowanym przez siebie. 6. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji - o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym oraz jest uprawniony do realizacji zamówienia opcjonalnego. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31.12.2016r. Przy skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji przedmiot zamówienia może się zwiększyć max. do 30% tj. o kwotę 6 000,00 zł brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia w ramach ilości asortymentu wyszczególnionego w zamówieniu podstawowym po takiej samej cenie jednostkowej jak w zamówieniu podstawowym. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale będzie realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez zawarcie aneksu uruchamiającego prawo opcji. Prawo opcji zobowiązuje Wykonawcę do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym aneksem. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 343000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach