Przetargi.pl
Kompleksowa konserwacja elewacji zabytkowego Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. M.B. Śnieżnej ogłasza przetarg

 • Adres: 87-410 Srebrniki, Srebrniki 19
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 684 24 55
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. M.B. Śnieżnej
  Srebrniki 19 19
  87-410 Srebrniki, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 684 24 55
  REGON: 04005107000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Parafia Rzymsko - Katolicka

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa konserwacja elewacji zabytkowego Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DANE OGÓLNE Informacje ogólne o budynku zabytkowego Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach. Obiekt w stylu gotyckim z XIII wieku posiada liczne ubytki w elewacji powodujące dalsze pogarszanie stanu zabytku, który w chwili obecnej wymaga natychmiastowej rewitalizacji. Charakterystyka obiektu: Budowę kościoła rozpoczęto 1262 roku, po założeniu parafii przez Radę Miasta Torunia. Przez wiele lat należał jako kościół filialny do parafii w Kiełbasinie. Zbudowany w stylu gotyckim z kamienia polnego i cegły. W 1700 roku świątynia przeszła gruntowną renowację - z tego okresu pochodzi m.in. sklepienie kolebkowe. Kolejna przebudowa kościoła miała miejsce w 1902 roku. W 1994 roku wymieniono całe poszycie dachowe. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ELEWACJI Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa konserwacja elewacji zabytkowego Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach. Elewacja od zachodu: Wieża w rzucie poziomym to czworobok przylegający swoją wschodnią ścianą do korpusu kościoła. Ściany wieży do wysokości 10,50 m wymurowane z kamieni polnych ociosanych, wieniec wieńczący zabudowanie oraz jego narożniki wykonane z cegły profilowanej, w elewacji zachodniej, północnej i południowej osiowo usytuowane są wąskie okna zakończone półkoliście. W ścianie zachodniej wieży znajduje się wejście główne do kościoła, ościeża profilowane z kształtek ceglanych, zwieńczone ostrołukiem. Ściana północna korpusu kościoła - wysoka na 7,20 m w całości wykonana z kamienia polnego ciosanego i gruzu ceglanego. W ścianie północnej występują dwa okna ostrołukowe silnie rozglifione. Ościeża tych okien nie są tynkowane, wykonane z dobrze zachowanych cegieł i kształtek ceramicznych. Do elewacji północnej dobudowane jest pomieszczenie zakrystii, ściany zewnętrzne wykonane w tej samej technice, co ściany elewacji - kamień polny murowany na zaprawę wapienną z gruzem ceglanym. Od strony północnej do pomieszczenia zakrystii znajduje się osobne wejście, wykonane z kształtek ceramicznych zakończone ostrołukowo. Elewacja wschodnia - Dolne partie elewacji wykonane z kamienia polnego ciosanego murowanego na zaprawie wapiennej, szczyt i narożniki elewacji wschodniej wykończone cegłą ceramiczną. W dolnej części trzy blendy rozmieszczone symetrycznie tynkowane zatarte na gładko. Od strony wschodniej elewacji wzmocniona dwoma przyporami wykonanymi z cegły i kamieni polnych. Elewacja południowa - Wykonana z kamienia polnego ciosanego i cegły, wsparta czteroma przyporami krytymi daszkami wykonanymi z cegieł, daszki pulpitowe. W części prezbiterium jedno okno szeroko rozglifione zakończone ostrołukowo, w części korpus nawowego trzy okna szeroko rozglifione, ościeża tynkowane zatarte na gładko. ZAKRES PRAC - ustawienie i rozbiórka rusztowania oraz zabezpieczenie rusztowań siatką rusztowaniową, - wywóz i utylizacja gruzu (rozebranej konstrukcji), - wymagane badania laboratoryjne dotyczące materii zabytkowej, - wykonanie konstrukcji zabezpieczającej nad wejściem, - oczyszczenie powierzchni murów i usunięcie wtórnych uzupełnień tynków, - wzmocnienie elewacji preparatami wzmacniającymi, - sklejenie pęknięć i rozwarstwień (kotwy ściągające), - rekonstrukcja braków i uzupełnienie ubytków (cegła, kamień, tynki), - uzupełnienie spoin (fug), - wzmacnianie struktury murów (miejscowe wg potrzeb) - scalenie kolorystyczne partii murów, - odpowiednie oznaczenie i ogrodzenie terenu prac z uwzględnieniem możliwości korzystania z obiektu podczas ich trwania. DANE TECHNICZNE Całkowita wielkość budynku zabytkowego Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach: - powierzchnia zabudowy: - 235 m? - powierzchnia użytkowa: - 176 m? - kubatura: - 1 365 m? - wysokość wieży - 12,50 m - wysokość korpusu kościoła - 7,20 m Stan techniczny konstrukcji - dobry
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim na rachunek bankowy: nr 69 9496 0008 0005 1695 3000 0001 z dopiskiem Wadium na Kompleksowa konserwacja elewacji zabytkowego Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Proponowany przebieg prac konserwatorskich
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kowalewopomorskie.ornet.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach