Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW we Włocławku w 2010 roku

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (052) 370-57-17 , fax. (052) 370-57-16
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Fordońska 6 6
  85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (052) 370-57-17, fax. (052) 370-57-16
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-bydgoszcz.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW we Włocławku w 2010 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejnuje następujące usługi : wycinke drzew wraz z wywozem dłużycy i gałęzi poza pas drogowy, frezowanie pni zlokalizowanych w koronie drogi na głębokość 20 cm poniżej poziomu pobocza , oczyszczenie terenu po wycince drzew, zakup pozyskanego drewna przez Wykonawcę od Zamawiającego w cenie określonej w kosztorysie ofertowym wynikającej z szacowania dokonanego przez brakarza, sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wycinki, oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Zamówienie podzielono na 2 częśći: Część nr 1 obejmuje następujący zakres : 300 szt drzew do wycinki w tym z frezowaniem 60 szt przy następujących drogach wojewódzkich : droga nr 266 Ciechocinek -Sompolno -33 szt, nr 267 Umjma Duża - Piotrków Kujawski -15 szt, nr 301 Lubanie - Osięciny - 4szt, nr 265 Brześć Kuj- Gostynin- 42 szt, nr 268 Brzezie -Brześć Kujawski - 24 szt,nr 269 Szczerkowo - Kowal- 45 szt, nr270 Brześć Kujawski - Koło -137 szt. ilość drewna do pozyskania wg szacunku brakarza dla częśći nr 1 : 428,90 m3. Część nr 2 obejmuje następujący zakres : 122 szt drzew do wycinki w tym z frezowaniem 10 szt przy następujących drogach wojewódzkich : droga nr539 Blinno - Ligowo-Tłuchowo- 11 szt, nr 541 Sierpc-Tłuchowo- Dobrzyń - 29 szt, nr 557 Rypin-Lipno- 33 szt,nr 558 Lipno- Dyblin- 5 szt, nr 559 Lipno-Brudzeń-Płock- 23 szt,nr 562 Szpetal G-Dobrzyń - Płock- 21 szt, ilość drewna do pozyskania wg szacunku brakarza dla części nr 2 :294,20 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772114006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw-bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach