Przetargi.pl
Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach Gmina Białe Błota (etap I) - wycinka drzew.

Urząd Gminy Białe Błota ogłasza przetarg

 • Adres: 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3239090 , fax. 052 3239080
 • Data zamieszczenia: 2015-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Białe Błota
  ul. Szubińska 7 7
  86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3239090, fax. 052 3239080
  REGON: 00053143000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialeblota.bki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach Gmina Białe Błota (etap I) - wycinka drzew.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew na działkach ewid. nr 85/1 i 92/1 w obrębie Przyłęki, przy ul. Przyrodniczej w Przyłękach. Zamówienie obejmuje: - wycinkę 18 drzew, oznaczonych na załączonej mapce poglądowej, - usunięcie korzeni, - w przypadku uszkodzenia, na skutek prowadzonych prac wycinki drzew, przyległego do drogi ogrodzenia Szkoły Podstawowej (ul. Zabytkowa 5) zadaniem Wykonawcy będzie odtworzenie ogrodzenia do stanu pierwotnego, przed rozpoczęciem prac. Właścicielem materiału po wycince będzie Wykonawca, za wyjątkiem 5 kłód o średnicy min. 180cm i długości min. 2m, które Wykonawca pozostawi Zamawiającemu na terenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach (ul. Zabytkowa 5).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772114006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl zakładka Przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach